رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه یکشنبه (۸ فوریه ) تاکید کرد ، ترکیه حاضر است که مرز خود را با ارمنستان بگشاید ، بشرطی که ایروان دست دوستی آنکارا را رد نکند . به گزارش خبر گزاری آرم اینفو (Arminfo) اردوغان در تشریح اظهارات خود از ارمنستان خواست تا مساله شناسایی بین المللی کشتار ارامنه را پیگیری نکند و با نگاه به حال و آینده ، این موضوع را به تاریخدانان بسپارد . اظهارات اردوغان حاکی از آن است که حزب حاکم ترکیه ( عدالت و توسعه ) آنچانچه بهنگام پیروزی در نوامبر ۲۰۰۲ مطرح ساخته بود ، بدنبال عادی سازی مناسبات با ارمنستان است . اما این اظهارات تنها یک ماه پس از سفر عبدا..گل به جمهوری آذربایجان صورت می گیرد و ترکیه در آنجا و طی اظهارات متعدد به مقامات باکو اظمینان دادکه آنکارا تا قبل از حل مناقشه قره باغ نرز ود را با ارمنستا بازگتاشش نخواهد کرد و مناسبات سیاسی با ایروان بر قرار نخواهد کرد . اما اظهارات اردوغان نشان میدهد که ترکیه در عمل رویکرد متفاوتی اتخاذ کرده است . مقامات ترکیه بدلایل اقتضادی و تسلط بر شریانهای اقتصادی ارمنستان ، تضعیف روسیه در ارمنستان ، حضور بیشتر در قفازا ، بازگشایی خظ آهن قاص ـ گی.ومری و اجرای مدل امنتی ۳+۱ در قفقاز یهین ترکیه و سهه کشور قفقاز خوهان عادی ساتزی مناسبات با ارمنستان هستند . اما مهمترین هدف ترکیه در این مسیر مساله تلاش ارنتسان برای شمناسایی بین المللی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه است . بشناسایی این موضوع از سوی برهخی از کشورهای اروپایی و همسجنی پارلنان اروپا و فشار غرب در این خصوص ترکیه را مشتاق کگرده است تا بدون توجه به وعده هایی که به باکو داده است ، گانمخهای جدی بسوی ارمنستا بر دارد . در حالکیه طرح کشتار ارامنه در عرضه بین الملل یمی از اصول اساسی سیاست خهارجی ارزمنستان ترکیه خواهان انفعال ایروان در این خصوص است . در این راستا سال ۲۰۰۱ ، اوزدم سانبرگ از اعضالء کمیسوین آشتی ترکیه و ارمنستان فاش ساخت که هدف از فعالیت این کمیسیون به فراموشی سپردن واقع کشتار اذرامنهن ه است . اظهارات اخیر اردوغان نیز در این راستا مطر ح می شود . در چنین شرایط یآندرانیک مارکاریان نخست وزیر ارمنستان هفته گذشته آمادگی ار مسنتان برای گفتگوهای بی قید و شرط با ترکیه را تایید کرد . این اظهارات سوال را مطرح می کند که آیا دولت ارنژمنستان با توجه به اینکه ترکیه حتی حاضر نیست ، کشتار ۱۹۱۵ ارامنه را تایید کند ، با ابن کشور بدون ثید شرط گفتگو کند ؟ اگر چه این دیگاه ممکن است طرفدارانی در مجموعه حتاکمیت ارمنتساات داشته باشد . اما بریه از از محافل سیاسی و ارمنستان نیز بر این واقعست تاکید می کنند که هرگونه عادی سازی مناسبات با ترکیع بدون توجه به مساله کشتار ۱۹۱۵ ارامنه پشت پا زدن به خواسته های عمومی است . در این راستا شرکت کنندگان در بیست و نهمین کنگره حزب داشناکسیون که با شرکت نمایندگانی از سی کشور جهان شنبه ( فوریه ) در ایروان برگزار شد ، بر اهمیت تلاش برای شناسیای بین المللی کشتار ارمنه تاکمید کرد . حزب داشناکسیون با ۱۱۴ سال سابقه فعالیت ، در حال حاضر جزء دولت ائتلافی سه حزبی ارمنستان است . در جنی شرایطی هر گونه قدم ارمنستا برای عادی سازی مناسبات با ترکیه بدون توجه به آرمانهای مرمی در مورد مساله کشتار ارامنه و با توجه به حساسیت ترکیه می تواند بریا دولت ارمنستان بحران زا باشد . بویژه اینکه اغلب محافل سیاسی ارمنستان معتقدند ترکیه نیم تواند برای ارمنستان همکاری اقتصادی صادقی باشد . چنانچه این کشور برغم اینکه طی یک دهه اخیر خود را همکار راهبردی جمهوری آذربایجان عنوان کرده است ، نانتظارات این کشور را در بسیاری از زمینه ها برآلاورده نکرده استا .