ولایت قلی اف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان با نظامی شدن دریای خزر مخالفت کرد . به گزارش واحد مرکزی خبر ، قلی اف سه شنبه ( ۱۶ مارس ) تاکید کرد که خزر پهنه صلح و دوستی است و کشورهای ساحلی باید برای گسترش همکاری در این دریا تلاش کنند . اظهارات وزیر امورخارجه جمهوری آذربایجان در شرایطی عنوان می شود که طی شش ماه اخیر ، امریکا و جمهوری آذربایجان دو رزمایش مشترک در خزر انجام داده اند . در واقع جمهوری آذربایجان اولین کشور ساحلی خزر است که با یک کشور بیگانه در خزر تنرین مشترک نظامی انجام داده است . در چنین شرایطی اظهارات وزیر امورخارجه جمهوری آذربایجان قابل تامل است . برخی از کارشناسان اظهارات وزیر امورخاجه جمهوری آذربایحان را نوعی تلاش برای کاستن از انتقادات افکار عمومی و کشورهای ساحلی خزر از اقدامات نظامی این کشور در خزر می دانند . در دو روز برگزاری سیزدهمین نشست گروه کاری خزر در باکو ، کشورهای ساحلی خزر از اقدامات باکو برای نظامی کردن خزر انتقاد کردند . در عین حال اظهارات وزیر امورخارجه جمهوری آذربایجان در شرایطی عنوان می شود که در سفر اخیرجانشین فرمانده نیروهای امریکایی در اروپا به جمهوری آذربایجان توافقی برای حضور نظامیان امریکایی دراین کشور صورت گرفت . این موضوع نگرانی کشورهای ساحلی خزر را بر انگیخته است . چرا که امریکا طی سالهای اخیر نظامی کردن خزر بمنظور واگرایی میان کشورهای ساحلی خزر را در اولویت خود قرار داد ه است . از ینرو وزیر امورخارجه جمهوری آذربایجان با طرح غیر نظامی شدن خزر تلاش دارد از این نگرانی کشورهای ساجلی خزر بکاهد . در عین حال برخی از محافل سیاسی جمهوری آذربایجان بر این نکته تاکید دارند که رقابت نظامی در خزر می تواند مخاطرات جدی برای جمهوری آذربایجان داشته یاشد . آنچه مسلم است اینکه خزر بر اساس قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ایران و شوروی دریای غیر نظامی است . جمهوری آذربایجان بر اساس بیانیه دسامبر ۱۹۹۱ آلماآتی ملزم به رعایت این قراردادهاست . واقعیت این است که تحولات گرجستان و بی ثباتی این کشور از جمله بحران آجاریا که بیشتر به دخالت و تحرکات نظامی امریکا در منطقه بر می گردد ، برای مقامات جمهوری آذربایجان نیز آموزنده است . در واقع حضور نظامی امریکا در جمهوری آذربایجان و خزر گره ای از مشکلات جمهوری آذربایجان بازنخواهد کرد . همین تحولات یکی از دلایل توجه جمهوری آذربایجان به دیدگاه کشورهای منطقه است . طرح اظهاراتی نظیر غیر نظامی شدن خزر و نیز انتقال انرزی جمهوری آذربایجان از مسیرهای مختلف را می توان از این زاوایه مورد ارزیابی قرار داد .