روبرت کوچاریان رئیس جمهوری ارمنستان اخیرا با توجه به ماده ۴۹ قانون اساسی جمهوری ارمنستان طی حکمی استراتژی امنیت ملی جمهوری ارمنستان را تائید کرد. استراتژی امنیت ملی جمهوری ارمنستان در نشست ۲۶ ژانویه ۲۰۰۷ شورای امنیت ملی وابسته به ریاست جمهوری مورد تأیید قرار گرفته است. در این سند ارزشهای اساسی امنیت ملی جمهوری ارمنستان تعریف شده اند. این ارزشها عبارتند از استقلال، دفاع از حکومت و مردم، صلح و همکاریهای بین المللی، حفظ اصالت ارمنی، رفاه و بهروزی. تضمینهای اصلی تحقق استراتژی امنیت ملی عبارتند از ثمربخشی نظام مدیریت دولتی، نهادینه کردن ارزشهای دمکراتیک، غیرمغرضانه ساختن و استقلال قوه قضائیه، آمادگی رزمی نیروهای مسلح، فعالیت ثمربخش نهادهای امنیتی و انتظامی، سیاست خارجی تأمین کننده منافع ملی , تأمین عدالت اجتماعی. همچنین استراتژی امنیت ملی جمهوری ارمنستان تابع تصحیحاتی بر اساس اوضاع داخلی و بین المللی، تغییرات تهدیدها و چالشها خواهد شد . انتشار سند استراتژی امنیت ملی ارمنستان در شرایطی است که طی سالهای پس از فروپاشی شوروی عمدتا جهت گیری ارمنستان به سمت گسترش مناسبات با روسیه بوده است و ارمنستان بویژه در زمینه نظامی روابط نزدیکی با روسیه دارد بطوریکه بخش اعظمی از تجهیزات نظامی روسیه ار گرجستان به ارمنستان منتقل شده است. با وجود این بنظر می رسد در دو زمینه تفاوت محسوسی در سند جدید امنیت ملی ارمنستان در مقایسه با اسناد قبلی وجود دارد. یکی اینکه در این سند از عبارات کلی نظیر همکاریهای بین المللی و نیز سیاست خارجی تامین کننده منافع ارمنستان صحبت بمیان آمده است . این در شرایطی است که پیش از این در دکترین امنیت ملی ارمنستان به طور وضوح از همکاریهای راهبردی باروسیه سخن بمیان می آمد. اما بنظر می رسد این بار با مطرح شدن عیارات کلی دولت ارمنستان کوشیده است راه همکاری با نهادهای غربی نظیر ناتو را محدود نکند. دوم اینکه در سند استراتژی امنیت ملی ارمنستان از احتمال تصحیحات در آینده بر اساس تعاریف جدید از چالش ها و تهدیدها سخن به میان آمده است . از آنجا که تهدید ها قابل تعریف هستند, دولت ایروان در این سند مشخصا به این موضوع توجه کرده است . در واقع از نظر برخی از محافل سیاسی ارمنستان برخی از تهدیدات که در حال حاضر متوجه ارمنستان است , درآینده ممکن است, رفع شود. بعنوان نمونه مواضع ترکیه در قبال ارمنستان وخودداری آنکارا از بازکردن مرز برای ایروان در حال حاضر تهدید است , ولی احتمال دارد درآینده تغییراتی در این خصوص صورت گیرد . البته با توجه به اظهارات اخیر نخست وزیر ترکیه مبنی بر عدم بازگشایی مرز ترکیه و ارمنستان در آینده نزدیک و تلاش ترکیه برای احداث خط آهن قارص _ آخالکالاکی و خط آهن قارص _ ایغدیر _ نخجوان که هر دو هدف محاصره ارمنستان را دنبال می کنند , احتمال کاهش تهدید برای ارمنستان از سوی ترکیه وجود ندارد . در عین حال در سند امنیت ملی ارمنستان بر آمادگی رزمی نیروهای مسلح تاکید شده است . چرا که ایروان بخوبی آگاه است که روند مذاکرات قره باغ دورنمای روشنی ندارد. آنچه مسلم است اینکه مولفه های امنیت ملی هر کشور متعدد است و در این میان تلاش برای وحدت ملی در داخل و همگرایی منطقه در خارج از جمله مهمترین مولفه هایی است که به امنیت ملی هر کشور کمک می کند .