نینو بورژانادزه رئیس جمهوری موقت گرجستان روزچهارشنبه عازم باتومی مرکز منطقه خودمحتار آجاریا شد تا با اصلان آباشیدزه رهبر این منطقه در مورد مناسبات آجاریا با دولت مرکزی تفلیس گفتگو کند . به گزارش ایتارتاس ، این اولین سفر بورژانادزه با باتومی پی از انتخاب بعنوان رئیس جمهوری موفت گرجستان است . از میان منطقه خودمختار گرجستان شامل آجاریا ، آبخازیا و اوسیتیای جنوبی ، آجاریا تنها منطقه ای است اعلام استقلال نکرده است . اما مناسبات آجاریا با دولت مرکزی تفلیس پپس از استعقای ادرواد شواردنادزه رئیس جمهوری گرجستان و روی کارآمدن رهبرا جنژبش ملی گرایان و جبهه دموکراتیک به تیرگی گراییده است بطوریکه در حال حاضر مرز آجاریا با گکرجستان بسته شده است . در چنین شرایطی احیاء مناسبات آجاریا و تفلیس بشکل طبیعی یژمهمترین هدف سفر بورژاندزه به آجاریا است . اصلان ؟آباشیدره روی کارآمدن بورژاندزه را نوعی کودتاو فعالیت پارلمان کنونی گرجستان را مغایر با قانون اساسی گرجستان می داند . از اینرو نیز آجاریا اعلام کرده است که انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام چهارم ژانویه و انتخابات پارلمانی ۲۵ ژانویه را تحریم خواهد کرد .در چنین شرایطی بورژژانادزخ تلاش دارد احتملاً با دادن وعده های در مورد ارتقاء جایگاه کنونی آجایرا در قانون اساسی و نیز تضمین جایگاه قابل توجه حزب احیاء آباشیدزه در پارلمان آتی ، وی را از ادامه ایده تحریم پارلمان منصرف سازد . مقامات گرجستان بخوبی می دانند که عدم شرکت آجاریا در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در واقع زمینه مساعدی را فراهم خواهد ساخت تا بعدی بمدتی با تحریک روسیه ، این منطقه نیز جدایی خود را از گرجستان اعلام کند و این موضوع می توان پیامدهای بسیار منغفی بر رهبران جدید گرجستان که خود را منادی احیاء تمامیت ارضی گرجستان عنوان می کنند ، باشد . از سوی دیگر تاثیر گذاری بر کم و کیف مناسبات روسیه و آجلریا نیز یکی از اهداف سفر بورژاندزه به باتومی است .پس از دیار اخیر ایگور ایوانف وزیر امورخارجه روسیبه از آجاریا وو سفر آباشیدزه به مسکو ، مساله کمک های نالی و اقتصادی روسه به آجاریاو نیز پیش بینی تسهیلات در زمینه اعطاء رو.ادید به اتباع آجاریا مطرح شد . این در شرایطی روسیه از سال ۲۰۰۰ در خصوص اعاء روادید به اتبع کگرجستان قوانین سخت گیرانه ای را جاری ساخته است . بورژاندزه امیدوار است تا در این سفر آباشیدزه را مجاب سازد که در مناسبات با روسیه منافع ملی کل گرجستان را مدنظر داشته باشد و در مساله لزوم تخلیه پایگاههای روسیه تا سه سال آینده از جمله تخلیه پایگاه باتومی در مرکز آجاریا جانب گرجستان را بگیرد . اما اینکه رهبر آجاریا تا چه حد خواسته های تفلیس را بر آورده سازد ، موضوعی که گذشت زمان آن را بخوبی نشان خواهد داد . اما بنظر می رسد کم و کیف مناسبات آجاریاو با تفلیس در ماههای آینده با نوع مناسبات گرجستان و روسیه گره خواهد خورد. از اینرو نیز همزمان باتشدید اختلافات روسه و گرجستان بویژه در مورد مساله پایگاهها و رژیم ویزا ، و دخالت های امریکا در این خصوص ، آباشیدزه یکشنبه (۷ دسامیر ) با دیکتار تور خواندن رهبران جدید گگرجستان از جمله میخائیل ساکا شویلی تایکد کرد که آنها به سرنوشتی بدتر از شواردنادزه دچار خواهند شد .