الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان بمنظور یک دیدار رسمی دو روزه امروز دوشنبه عازم تفلیس شد . به گزارش آذرتاج ، رئیس جمهوری آذربایجان در این سفر در خصوص مسایل انرژی ، امنیت قفقاز به همتای گرجی خود گفتگو خواهد کرد . این سفر اولین سفر الهام علی اف به گرجستان پس از احراز سمت ریاست جمهوری است . مبخائیل ساآکاشویلی (۱) رئیس جمهوری گرجستان نیز چهار ماه پیش از باکو دیدار کرده بود . این موضع حاکی از آن است که دو کشور مصمم به گشترس مناسبات هستند . طی سالهای اخیر یعلت اشتراک دیدگاههای امنیتی دو کشور بویژه در زمینه ناتو گرایی مناسبات دو کشور در سطح نسبتاً بالایی قرار داشته است . بطوریکه گرجستان و جمهوری آذربایجان هر دو از اعضاء موسس پیمان گوام محسوب می شوند . با وجود این برخی از اختلافات از جمله اختلافات مرزی بر مناسبات دو کشور سابه انداخته است . کمیسیون ویژه مرکب از معاونان وزیر امورخارجه دو کشور نیز نتوانسته است در این خصوو به نتیجه برسد . از سوی دیگر موضع گیریهای جمهوری آذربایجان در مورد وضعیت آرذیهای گرجستان ، همواره از سوی محافل گرجی بعنوان دخالت در امور داخلی گرجستان محسوب می شود . با وجود این جبر ژئوپلتیک ، علایق و منافع مشترک اقتصادی و وجود تجزبه طلبی در دو کشور همواره مشوق دو طرف به گسترس مناسبات دوجانبه می باشد . در این راستا برخی از کارشناسان سفر الهام علی اف به تفلیس همزمان با افزایش بحران میان اوسیتیای جنوبی و گرجستان را حاکی از حمایت باکو از تفلیس تلقی می کند . در عین حال رئیس جمهوری آذربایجان انتظار دارد گرجستان اقدامات لازم را برای جلوکیری از قاچاق کالاهای جمهوری آذربایجان به ارمنستان که از طریق گرجستان صورت می گیرد انجام دهد . این در شرایطی است که برخی از محافل آذری مععتقدند در قاچاق کالاهای اساسی جمهوری آذربایجان نظبیر آرد و فراورده ای نفتی ، محاف نزدذیک با حکومت دست دارند . در عین حال تسریع اجرای پروژخ انتقال نفت باکو – جیحان و پهمکاری برای تامین امینت این خط لوله یکی ا زمحورهای سفر رئیس جمهوری آذربایجان به گرجستا است . طی ماهای اخیر احداث خط لوله باکو – جیحان در گرجستان دبارها بعلت پیداشدن اشباء تاریخی در مسیر خط للوله و نیز اعتصاب کارگران متوقف شده است . مسای مالی و امنیت این خط لوله نیز همجچنان لایئحل مانده است . در هعین حال باتوجهع به مطرح بودن خطولوله جدید انتقال گاز در حوزه خزر جمهوری آذربایجان خواهان همکاری بیشتر گرجستان درزمینه اجرای پروژه انتقال گاز باکو – تفلیس – ارضروم است . حال آنکه این خط لوله نیز بعلت سیاسبودن مشکلات متعدی امنیت ، مالی ، سیسای و اقتصاید دارد . در هرحال با توجه به برنامه ریزس امضای پنج شند همکاری میان گجمهوری آذربیجت وگرجستان در زمنیه ا حمل و نق ، مخابرات ، مالیات گمرکی و انرژی و واپبیمای سفر الهام علی اف به گرجستان گامی برای تعمیق هرچه بیشتر مناسبات طرفین محسوب می شود .