امضاء توافقنامه همکاری اقتصادی میان روسای اتاق های بازرگانی ترنچین کشور اسلواکی و تبریز بار دیگر حاکی توانمندیهای اقتصادی و صنعتی استان آذربایجانشرقی است . این توافقنامه میان استانسیلاو فلوتین و رحیم صادقیان روسای اتاق های بازرگانی دو شهر و با حضور شیم کووا قائم وزیر اقتصادی جمهوری اسلوواکی و دکتر محمد علی سبحان اللهی استاندار آذربایجانشرقی امضاء شده است و بر اساس آن دو طرف با هدف گسترش تجارت با مبادله اطلاعات و گزارش های تجاری یکدیگر را در ایجاد فرصت های تجاری یاری خواهند کرد طی چند ماه اخیر هاه اخیر هیات های اقتصادی مختلفی از کشورهای نظیر آلمان ، رومانی ، ترکیه ، جمهوری آذربایجان و ارمنستان و … از استان آذربایجانشرقی دیدار کردند و در اغلب این دیدار ها توافقنامه های مهم اقتصادی به امضاء رسیده است . اکنون امضاء توافقنامه همکاری اقتصادی میان شهرهای ترنچین و تبریز حاکی از آنست که استان آذربایجانشرقی توانسته است در زمینه جذب سرمایه گذاریهای و انجام همکاریهای اقتصادی توجه تعدادی زیادی از کشورها را بخود معطوف سازد . اسلواکی که بتازگی به عضویت پیمان ناتو در آمده ایت از جمله کشورهای در اولویت برای عضویت در اتحادیه اروپا است . پیش از این ایران با صادرات تراکتور های ساخت تبریز به اسلواکی شکل محدودی از همکاریهای اقتصادی میان تبریز و برخی از شهرهای اسلواکی فراهم شده است . این سطح این همکاریها قابل قیاس با توانمندیهای موجود در دو شهر خواهر خوانده ترنچین و تبریز نیست ، در چنین شرایط امضاء موافقتنامه اخیر می توانند هر چه بیشتر طرفهای تجاری دو طرف را با توانمندیهای یکدیگر آشنا کرده و زمینه توسعه همکاریهای صنعتی ، تجاری و بازرگانی و کشاورزی را فراهم سازد که بی شک این موضوع از لحاظ کسب درآمدهای ارزی برای کشورهای مهم بوده و این امکان را در مجموع فراهم خواهد ساخت که استان آذربایجانشرقی همچنان بزرگترین استان صادراتی کشور باشد . ضمن این ایران توجه خاصی به توسعه مناسبات اقتصادی با اروپا دارد و همکاریهای اقتصادی ترنچین و تبریز نیز در راستای این روند است . اما آنچه مسلم است اینکه آنطور که شایسته است و منطبق بر پتانسلهای اقتصادی استان آذربایجانشرقی است ، سرمایه گذاری و توجه نشده است و این انتظار است که بر اختصاص بودجه مناسب برای استان و تسریع در انجام پروژه های ملی استان و نیز انجام برنامه رزی های دراز مدت این زمینه فراهم شوذ که استان آذربایجان شرقی هر چه بیشتر در راستای توسعه کشورمان گام بردارد.