دیوید توزادزه وزیر دفاع گرجستان بتازگی در پایان سفر رسمی خود به به امریکا تاکید کرد ، همکاری نظامی گرجستان با امریکا در موزش و تجهیزات نظامی وارد مرحله جدید می شود . به گزارش قفقاز پرس ، وزیر دفاع گرجستان برنامه تجهیز و آکموزش نظامیان گرجستان توسط امریکا به مدت سه سال دیگر تمدید شد. بگفته توزارده گروه جدیدی از نظامیان امریکایی موسوم به « مشاوران دایمی » برای ببرسی مشکلات نظامیان گرجی اواسط نوامبر آینده وارد تفلیس خواهند شد . اظهارات وزیر دفاع گرجستان حاکی از آن است که با گذشت زمان همکاری نظامی گرجستان ابعاد گسترده بخود می گیرد و شکل دراز مدتی پیدا می کند . از ژانویه سال گذشته و به بهانه مبارزه با تروریسم نظامیان امریکایی در چارچوب برنامه « آموزش و تجهیز » وارد گرجستان شدند . با توجه به موقعیت استراتژیک گرجستان در نزدیکی مرزهای روسیه و سواحل دریاس سیاه و حضور این کشور در مسیر طرحهای انتقال انرژی مورد نظر امریکا ، واشنگتن از سالها پیش هدف استقرار نظامی در گرجستان را دنبال می کرد . دولت ادوارد شوارد نادزه رئییس جمهوری گرجستان نیز با چند هدف از گسترش مناسابات نظامی با امریکا استقبال می کند . گرجستان امیدائور است که با این سیاست بنوعی وابستگی خود به روسیه را کاهش دهد و د ر عین حال مواضع خود را در مناقشات آبخازیا و اوسیتیای جنوبی تقویت کند . در عین حال گرجستان بدنبال درافت کمک ها مالی و نظامی امریکا ست . اما با نگاهی کوتاه به شرایط گرجستان می توان فهیمد که برغن اتخاذ سیاست گرایش به امریما بوئیژ از سال ۱۹۹۴ ، دولت تفلیس به انتظارات خود نرسیده است . بطوریکه بنظر می رسد در مقایسه با سالهای قبل مواضع گرجستان در مناقشه آبخازیا تضعیف شده است . چرا که اساساُ امریکا بدنیال تقویثت مواضع تفلیس در خصوص مناقشه آبخازیا نیست . در عین حال وقوع بحران اخیر انرژی در گرجستان نشان داد که وابستگی این کشور نه تنها به روسیه کاهش پیدا نکرده است ، بلکه فشارهای روسیه به گرجستان بخاطر سیاست غربگرایی شوارد مادزه بیشتر شده است . کمک های مالی ناچیز امریکا نیز در حدی نیست که بتواند کمکی به شکوفای اقتصادی گرجستان بگذارد . این در شرایطی استکه همکاری نظامی گرجستان با امریکا پیامدهای منفی فراوانی داشته است . در واقع با این همکاریها ساختار ارتش گرجستان از اوابسنگی به روسیه به سوی وابیستگی به امربکا حرکت می کند که امیتاز خاصی برای تفلیس نیست . در عین حال از زمان آغاز اجرای برنامه آموزش و نجهیز ، اختلاف و دو دستگی در ارتش گرجستان نیز افزایش یافته است . وقوع چندین شورش در ارتش گرجستان در بیک سال اخیر موید این موضوع است . آندسته از نظامیان گرجستان نیز که آمزش دیده اند بیشتر دردر خواست های امریکا به عراق و یا در چارچوب صلح بانان ناتو به مناطقی نظیر کوزوو اعزام شده اند . حال آنکه با گذشت زمان موقعیت نظامی جدایی طلبان آبخازیا در حا تقویت است . باید گفت در روند همکاریهای نظامی گرجستان و امریکا ، این واشنگتن است که از بیشترین منافع برخوردار می شود و با توجه با واتکنش های منفی روسیه گرجستان مجبور است هزینه های این موضوع را بپردازد . از اینرو نیز برخی از محافل سیاسی گرجستان سفر اخیر وزیر دفاع این کشوربه امریکا را چندان برای منافع این کشور ثمر بخش نمی دانند .