سفر سه روزه آقای علی حمود وزیر کشور سوریه به ترکیه باردیگر توجه ها را بهمناسبات این دو کشور همسابه جلب کرده است . حمود در دیدار با مقامات عالیرتبه ترکیه در مورد تحولات منطقه و مسایل امنیتی مورد علاقه گفتگو کرد . مناسبات ترکیه و سوریه از سال ۱۹۹۸ و پس از امضای موافقتنامه آدانا سیر صعودی داشته است . حضور اوجالان رهبر پ ک ک در سوریه دو کشور را در سال ۱۹۹۷ تا آستان یک جنگ نمام عیار بود و آرایش نظامی ارتش ترکیه در طو مرزهای سوریه در آن زمان شکی نگذاشت که ترکیه آماده شده است تا با توجه به اطمینان به حمایت دمشق از پ ک ک و نیز تحت تاثیر القائات رژیم صهیونیستی با دمشق .ارد یک جنگ شورد . با وجود این خروج اوجالان تا حدودی از شدت تنش در مناسبات دو کشور کاست . بطوریکه مرداد ماه گذشته مصطفی میرو نخست وزیر وقتت ترکیه پس از ۱۷ سال از ترکیه دیار کرد . در واقع بنظر می رسد چندین عامل دو کشور بویژه سوریه را به برداشتن گامهای بیشتر در مسیر همگرایی با ترکیه مصر ساخته است . تحولات عراق ، نگرانی مشترک در مورد تحرکات استقلال طلبانه کردهای شمال عراق یکی از دلایل مهم همگرایی دو کشور است . از سویی دیگر با انحلال پ ک ک و سپس کادک اساساً تا حدودی از نقش منفی این موضوع در مناسبات دو کشور کاسته شده است . سوریه اگرچه حتی تا روزهای قبل از انحلال کادک از تروریستی شناخته شدن این گروه خودداری کرد ، اما به انحاء مختلف کوشید این باور را در مقامات کاخ چان کایا ایجاد کند که سوریه حمایت اساسی از پ ک ک نخواهد داشت . از دیگر عوامل کمک کننده به بهبود همکاری امنیت دو کشور بروز نوعی سرددی دذر مناسبات ترکیه و رژیم صهیونیستی است . دمشق این باور را بدرستی دارد که بخشی اعظمی از همکاریهیا امنیتی ترکیه و رژیم صهیوینستی بعذ ضد ترکی دارد . اکنون با توجه به تحرکات مشکو ک تلآویو در شمال عراق از جمله خرید اراضی کردهای برای یهیودیان و ارتباط پنهانی با کادک ،همچنین با توجه به واکنش افکار عمومی و جهان اسلام ترکیه و دولت آک چندان با تشدید مناسبات با رژیم صهیوینستی تمایل ندارد . این موضوع فبرای همگرایی سوریه و ترکیه که از قضا از منافع مشترک اقتصادی برای مناسبات دوجانبه منطقه ای برخوردار هستند ، نوعی فرصت زاییی محسوب می شود . ارزسیو دیگر پس از اشغال عراق توسط امریکا ترکیا در سیاست آب خود در مورد دجله و فرات تعدیلات قابل توجهی به اجبار انجام داده است . مجموع این عوامل باعث شده است که مقامات سوری بیش از پیش به گسترش منایبات با آنکارا علاقمند بشوند . با وجود این بخش از سفر آقای حمود به ترکیه بخاطر فشار های امریکا به سوریه و خژحتی احتمال حمله امنریکا به سوریه است . امریکا اخیر از مقامات رکیه حواسته اژست که در غیر از پایگاه اینجرلیک پایگاه دیگرب در اختیار مقامات آنکاواشنگتن در نزدیکی مرزهای سوریه قرار بدهد و این موضع نگرانی سو.ریها را افزایش داده است . اگرجه با توجه به بحران بی اعتمادی کنونی در مناسبات امریکا و ترکیه و تحقیر آنکارا در جنجال اعزام نیرو به عراق و مخالفت افکارعمو.ی داخل و خارج ترکیه دادن پایگاه به امریکا بعید است ، اما مقاما ت سئوری تلاش دارند که از نزذدیم با مواضع آنکارا دئر این خصوص آشنا بشوند و ضمناً اطمینان دهند که در خصوص دستکگییذ عاملان انفجار استانبوال با آنکارا همکاری می کنند .ومطبوعات ترکیه طی روهای اخیر مدعی شدند که تعدادیا از عاملان انفجارها در سیوذیبه بوده اند . در هرحا ارگر جه برخی اختلافات نظیر مالکیت ارضی بندر ایکندرون بقوت خود باقی است ، اما شواهد حاکی از قرار گرفتن آنکارا و دمشق در مسیر همگراای و احتمالل انجام یک سفر تارخی ازر سوی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به ترکیه است .