عوامل ناامنی در قفقاز براساس مدل هاگت

عوامل جغرافیایی به همان اندازه که در تعیین روابط و سیاست خارجی کشورها نقش ،دارند در ایجاد تنش و ناامنی نیز میتوانند دخیل باشند در این خصوص پرفسور پیترهاگت جغرافیدان انگلیسی در یک مدل فرضی ۱۲ ماده ای منابع جغرافیایی تنش زا را ارایه کرده است نگاهی به تحولات قفقاز نشان میدهد که از دوازده موضوعی که هاگت به عنوان منابع جغرافیایی تنشها نام میبرد نه موضوع آن به عینه در قفقاز دیده می شود. ضمن اینکه برخی از منابع جغرافیایی تنش زا که در مدلهاگت اشاره نشده است، در قفقاز وجود دارد. از این رو باید گفت عوامل جغرافیایی نقش غیر قابل انکاری در مسایل امنیتی قفقاز جنوبی دارند. این موضوع به همراه وجود انواع ناامنی های سیاسی، نظامی اقتصادی ،اجتماعی ارتباطی و غذایی در ،قفقاز این منطقه را به یک مکان ناامن به معنای واقعی کلمه تبدیل کرده است. بیشک شناخت این عوامل به حل معظلات امنیتی منطقه قفقاز کمک میکند
قفقاز منطقه ای است کوهستانی که در جنوب غربی روسیه واقع شده این منطقه از غرب به دریای سیاه و آزوف از شرق به دریای خزر از شمال به سواحل پست کوما مانیچ از جنوب به ایران و از جنوب غربی به ترکیه محدود میشود. کل منطقه قفقاز حدود ۴۴۰ هزار کیلومتر مربع وسعت دارد که فقط ۱۸۶/۱ هزار کیلومتر مربع آن شامل جمهوریهای آذربایجان ارمنستان و گرجستان میباشد
منطقه قفقاز چنانچه تحولات یک دهۀ گذشته نشان داده یکی از مناطق ناامن جهان است. به جرأت میتوان این منطقه را یک مکان ناامن» به معنای واقعی کلمه عنوان کرد فهرست طویل مناقشات و منازعات فعال و منجمد در این منطقه حساس از احمد کاظمی کارشناس گروه تحقیق و تفسیر برون مرزی صدا و سیما است