چکیده

عربستان سعودی به دلیل سرخوردگی از شکستهای منطقه ای رویکرد خصمانه علیه ایران اتخاذ کرده است ریاض به موازات ابزارهای ،متعدد به دنبال تفرقهی قومی از جمله در مناطق آذری نشین است. اصرار بر ایجاد هویت مغایر با واقعیات تاریخی و تعریف رویکردها بر اساس آن وجه مشترک میان باکو و ریاض در قبال ایران .است آل سعود که سابقهی بیش از دو دهه همکاری امنیتی با آذربایجان برای توسعهی وهابیت در این کشور را دارد با آگاهی از اقدامات مشترک باکو، تل آویو و واشنگتن در ترویج پان ،آذریسم تلاش دارد فعالیتهای قومی ضد ایرانی را تقویت کند. ابعاد همکاری باکو و ریاض از جمله تأمین مالی گروههای قوم گرا ایجاد کانالهای قوم گرا در فضای مجازی، جذب فعالان تجزیه طلبی القای رسانهای وجود مسأله ی قومی در ،ایران تبدیل نمادهای ورزشی به سمبول های واگرایی قومی را شامل میشوند در سفرهای الهام علی اف به عربستان در سالهای ١٣٩۴ ١٣٩۶ش، ریاض که تجربه ی طولانی در تسلیح گروههای تجزیه طلب و تروریستی دارد، بر تزریق پول به اقتصاد جمهوری آذربایجان در قبال همکاری باکو در قبال همکاری باکو در مسأله ی قومیت گرایی تأکید کرده است. دیدار صالح ایلدیریم رییس گروه گائیپ با ملک سلمان مؤید این ادعاست. این مقاله با بهره گیری از نظریهی سازه انگارانهی الکساندر ونت که هویت دولتها را تعیین کننده ی سیاست خارجی آنها می داند، تأکید می کند که ریاض هزینه ی سیاستهای غلط خود را با شکستهای متعدد داده و این روند ادامه دارد و مشارکت جمهوری آذربایجان در این روند میتواند تبعات منفی بر یکپارچگی این کشور

کثیر المله بگذارد.

کلید واژه ها: جمهوری آذربایجان عربستان سعودی پان ،آذریسم، ایران، تفرقه ی قومی

دو فصلنامه سیاست و روابط بین الملل سال سوم شماره ی پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۸، صص ۳۲۲-۲۸۳

احمد کاظمی

دکترای حقوق بینالملل دانشگاه تهران تهران ایران

تاریخ دریافت ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ تاریخ پذیرش (۱۳۹۸/۰۵/۲۲)