شیطان بزرگ و حربه قومیت ها

استفاده از مساله قوميت ها براي پيشبرد اهداف توسعه طلبانه يكي از حربه هاي اصلي قدرتهاي زورگو و استعمارگران بوده است . بطوريكه براي قرنها سياست عملي استعمار از جمله انگليس سياست " تفرقه بينداز و حكومت كن " بود . نگاهي به تاريخ نشان مي دهد كه هر گاه قدرتهاي مخالف جهان اسلام از مقابله رودور با قدرت كشورهاي اسلامي مستاصل مي شدند به حربه كهنه ولي موثر خود يا مساله قوميتها و ناسيوناليسم منفي توسل مي جستند. بارزترين نمونه دراين خصوص سرنوشت امپراتوري عثماني است كه اقدامات مهم آن نظير فتح استانبول و نبرد وين بشدت استعمار آن [...]