آخرین تحولات قفقاز با حضور دکتر احمد کاظمی پژوهشگر ارشد این حوزه برگزار شد.