“روسیه و ایران در آسیای مرکزی، دریای خزر و قفقاز: پتانسیل رقابت و تعامل”
وبینار تخصصی “روسیه و ایران در آسیای مرکزی، دریای خزر و قفقاز: پتانسیل رقابت و تعامل” به همت «مؤسسه مطالعات راهبردی شرق» و «مرکز مطالعات اوراسیای دانشگاه دولتی روابط بین الملل مسکو (IMI)» وابسته به وزارت خارجه روسیه برگزار شد.
“روسیه و ایران در آسیای مرکزی، دریای خزر و قفقاز: پتانسیل رقابت و تعامل”
مطالعات شرق/

وبینار تخصصی “روسیه و ایران در آسیای مرکزی، دریای خزر و قفقاز: پتانسیل رقابت و تعامل” به همت «مؤسسه مطالعات راهبردی شرق» و «مرکز مطالعات اوراسیای دانشگاه دولتی روابط بین الملل مسکو (IMI)» وابسته به وزارت خارجه روسیه در تاریخ ۱۹ مهرماه (۱۱ اکتبر ۲۰۲۳) برگزار شد.
از طرف روسی، “ایوان سافرانچوک”؛ مدیر مرکز مطالعات اوراسیای IMI، “الکساندر کنیازوف”؛ پژوهشگر ارشد IMI، “گئورگی ماچیتیدزه”؛ پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات آفریقا و خاورمیانه IMI، “آدلان مارگویف”؛ پژوهشگر مرکز مطالعات خاورمیانه و آفریقای IMI، “الکساندر بدریتسکی”؛ مدیر مرکز اطلاعاتی- تحلیلی «تورید» و “آرتور سلیمانوف”؛ کارشناس مرکز مطالعات ژئوپلیتیک «برلیک-وحدت» در این سمینار حضور داشتند.
از طرف مؤسسه مطالعات راهبردی شرق نیز دکتر “احمد کاظمی”؛ پژوهشگر مسائل اوراسیا، دکتر “شعیب بهمن”؛ مدیر مؤسسه مطالعات جهان معاصر، دکتر “بهروز قزل”؛ پژوهشگر مؤسسه مطالعات راهبردی شرق و “علیرضا چرمگی”؛ مدیر دفتر منطقه‌ای آسیای مرکزی خبرگزاری فارس دیدگاه‌های خود را ارائه دادند.
شرکت کنندگان در این سمینار ضمن بررسی نقاط احتمالی اختلاف منافع جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در آسیای مرکزی، دریای خزر و قفقاز، تأکید کردند که تأمین منافع استراتژیک دو کشور مستلزم اقدام‌های هماهنگ‌تر و امتناع از رقابت با یکدیگر در حوزه مشترک پیرامونی است. کارشناسان دو کشور در خصوص لزوم تسریع در اجرا و بهره‌برداری از پروژه های مشترک کلیدی دو کشور به خصوص کریدور شمال-جنوب تأکید داشتند. مسئله اشتراک و تقابل منافع ایران و روسیه در کریدور “زنگزور” از دیگر مسائل مورد بحث در این سمینار تخصصی بود. همچنین ارزیابی نقش کشورهای سوم غیرمنطقه‌ای (ایالات متحده آمریکا، انگلستان و کل غرب و ترکیه) در آسیای مرکزی، دریای خزر و قفقاز از منظر منافع مشترک روسیه و ایران نیز از دیگر مباحث مطرح این وبینار بود.

https://www.iess.ir/fa/roundtable/3582/

Экспертный семинар «Россия и Иран в Центральной Азии, на Каспии и на Кавказе»
۱۱ октября состоялся экспертный семинар «Россия и Иран в Центральной Азии, на Каспии и на Кавказе: возможная конкуренция и потенциал сотрудничества», организованный Центром евроазиатских исследований ИМИ и иранским Институтом стратегических исследований Востока.

Участники семинара обозначили точки возможного расхождения интересов РФ и ИРИ в Центральной Азии, на Каспии и на Кавказе, сделав общий вывод о том, что стратегические интересы двух стран требуют в большей согласованных действий и отказа от конкуренции друг с другом. Эксперты высказали близкие по существу мнения о возможностях реализации действующих ключевых совместных проектов, в частности МТК «Север — Юг». Вопросы новой транспортной архитектуры в Евразии вызвали максимальный интерес участников, включая и проблему Зангезурского коридора в Закавказье. Была также дана оценка роли третьих, внерегиональных, стран (США, Великобритании и коллективного Запада в целом, Турции) в развитии ситуации в Центральной Азии, на Каспии и на Кавказе с точки зрения общих интересов России и Ирана.

С иранской стороны в дискуссии принимали участие эксперты Института стратегических исследований Востока, работающего в городе Мешхеде и ориентирующегося на изучении Центральной и Южной Азии, регионального представительства информационного агентства «Фарс» по Центральной Азии, Афганистану и Пакистану, а также Университета Фирдоуси. Российскую сторону представляли директор Центра евроазиатских исследований ИМИ И.А.Сафранчук, ведущий научный сотрудник Центра А.А.Князев, старший научный сотрудник Центра африканских и ближневосточных исследований ИМИ Г.Г.Мачитидзе, научный сотрудник А.Р.Маргоев, директор Таврического информационно-аналитического центра А.В.Бедрицкий (Симферополь), эксперт Центра геополитических исследований «Берлек-Единство» А.Р.Сулейманов (Уфа).

https://mgimo.ru/about/news/departments/sem-ru-ir/