همایش بین المللی “تالش در آینه فرهنگ و تاریخ ایران” روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در دانشگاه آزاد اسلامی شهر رشت به همت انجمن تالشان مقیم تهران و مرکز مطالعات وارث تمدن ایرانی برگزار می شود.