کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل بتازگی با ارایه گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل از وخیم ترشدن وضعیت مناقشه آبخازیا ابراز نگرانی کرد. عنان دراین گزارش خواهان تمدید ماموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در گرجستان موسوم به یونومیگ برای شش ماه دیگر شده است . واقعیت این است که برغم گذشت نزدیک به یک دهه از آتش بس درآبخازیا، هنوز مسایل اساسی نظیر رژیم حقوقی آبخازیا در چارچوب گرجستان و بازگشت حدود ۲۵۰ هزارآواره گرجی به خانه و کاشانه شان حل نشده است .درهمین راستا مذاکرات صلح آبخازیا هفته گذشته در ژنو بار دیگر بخاطر انعطاف ناپذیری جمهوری
خودخوانده آبخازیابه نتیجه نرسید.برغم آمادگی گرجستان برای اعطاء خودمختاری درسطح عالی به جمهوری خودخوانده آبخازیا،مقامات سوخومی (مرکز آبخازیا) بر استقلال این منطقه از گرجستان تاکید می کنند. اختلافات روسیه و گرجستان در مسایلی نظیر فعالیت پایگاههای روسی در گرجستان نیز این روند را تشدید کرده است . وزیرامورخارجه گرجستان جمعه (۲۶ جولای) تاکیدکردفعالیت پایگاههای روسی درگرجستان مانعی درمقابل عضویت تفلیس درناتونیست تا بنوعی از فشارهای روسیه بکاهد، ولی تشدید رویکرد ناتو گرایی گرجستان نشان می دهد که مقامات گرجستان در عمل دیدگاه دیگری دارند.بطوریکه اقدامات روسیه برای اعطاء تابعیت به آبخازیا،میزبانی نشست های رهبران مناطق تجزیه طلب گرجستان و آذربایجان ، گشایش خط آهن سوچی روسیه )۳( به سوخومی و انجام مبادلات گسترده اقتصادی باآبخازیابردامنه اقدامات تجزیه طلبانه جمهوری خودخوانده آبخازیاافزوده است . بطوریکه ادامه این روند باعث بروز برخی از مشکلات در دیگر مناطق گرجستان که تاکنون مشکل ساز نبوده اند،شده است .بعنوان نمونه اصلان آباشیدزه )۴( رهبر منطقه خودمختار آجاریای بتازگی عملکرد دولت این کشور را عامل تقویت حرکت های جدایی طلباه ارزیابی کرد. آجاریا از پرداخت مالیات به دولت مرکزی گرجستان خودداری می کند.اختلافات این منطقه با دولت مرکزی تفلیس بر سر مسایل انتخابات پارلمانی نیز رو به فزونی است . طی ماههای اخیر ناآرامی ها و اعتراضاتی در منطقه ارمنی نشین جاواختیا نیز در جنوب گرجستان به وقوع پیوسته است . مجم-وع این عوامل بهمراه وقوع تحرکات مشکوک درآستانه انتخابات پارلمانی گرجستان باعث ابراز نگرانی دبیرکل سازمان ملل از وضعیت آبخازیا و گرجستان شده است . باوجود این انتقاداتی به عملکرد سازمان ملل و نیروهای یونومیگ در گرجستان وجود دارد. نیروهای یونومیگ ازاوت ۱۹۹۳ درمناطق حایل آبخازیا و گرجستان مستقر هستند،اماوقوع موارد عدیده گروگانگیری از نیروهای یونومیگ نشان داده است که آنهاحتی در تامین امنیت خود بامشکل روبرو هستند.
ازسوی دیگر برغم فعالیت گروه دوستان دبیرکل سازمان ملل برای حل مناقشه آبخازیا از سال ۱۹۹۷ آنها نتوانستند،آبخازیا راملزم به رعایت حتی توافقات جزئی درمورد بازگشت تعدادی از آوارگان گرجی بکنند.درواقع باتوجه به گسترش اقدامات تجزیه طلبانه آبخازیا،انتظارآن است که شورای امنیت بصورت جدی با این موضوع برخورد کند. اما تاکنون اقدامات این شورا ازانتشار بیانیه های توصیه آمیز فراتر نرفته است .