عبدا… گل وزیر امورخارجه ترکیه به تازگی خواهان نشست مشترک ترکیه ، ارمنستان و جمهوری آذربایجان شد. وزیر امورخارجه ترکیه برگزاری این‌گونه نشست ها را در راستای ثبات منطقه مثبت ارزیابی کرد . در عین حال سفیر ترکیه در جمهوری آذربایجان بر آمادگی این کشور برای میانجیگری در مناقشه قره باغ تاکید کرد. پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه این اولین بار است که وزیر امورخارجه ترکیه خواهان برگزاری نشست سه جانبه می شود . قبل از روی کارآمدن حزب آک ، یکبار وزرای امورخارجه سه کشور در ریکیاویک ایسلند دیدار سه جانبه ای داشتند که نتیجه خاصی در برنداشت . ابتکار عمل ترکیه در آن زمان و نیز درخواست کنونی گل با موضوع روند عادی سازی مناسبات ترکیه و ارمنستان ارتباط دارد . ترکیه بدلایل مختلف اقتصادی ، سیاسی و امنیتی خواهان توسعه مناسبات با ارمنستان است ، اما این موضوع واکنش منفی جمهوری آذربایجان را در سطوح دولتی و غیر دولتی بدنبال داشته است . در چنین شرایطی بنظر می رسد که ترکیه با طرح برگزاری تشست سه جانبه باصطلاح جمهوری آذربایجان را نیز با خود همراه سازد و از قبل آن به چند هدف مهم تایل شو د. اول اینکه موجب انحراف افکار عمومی جمهوری آذربایجان از روند عادی سازی مناسبات ترکیه و ارمنستان و مساله دوگانگی سیاسی ترکیه در قره باغ شود و در واقع تحرکات دیپلماتیک خود را با ارمنستان در چارچوب میانجیگری در مناقشه قره باغ القاء کند نه در چارچوب مساله عادی سازی مناسبات با این کشور که نوعی پشت کردن به جمهوری آذربایجان است . چنانچه ترکیه طی یک دهه اخیر کوشیده است تیرگی مناسبات خود با ارمنستان را بخاطر مساله قره باغ القاء کند و اشاره به اختلافات تاریخی و مساله کشتار ارامنه نمی کرد . دوم اینکه ترکیه از اینطریق می کوشد مانع اقدامات تلافی جویانه احتمالی دولت باکو شود . بویژه اینکه مقامات باکو طی هفته های اخیر کوشیده اند که مناسبات خود با یونان بعنوان رقیب سنتی ترکیه تقویت کنند . از اینرو باید گفت در این پیشنهاد ترکیه مبنتی بر برگزاری نشیت سه جانبه نبز نوعی بی صداقتی سیاسی وجود دارد . چرا که این سوال مطرح است که همراهی جمهوری آذربایجان در این نشست ها چه منافعی برای باکو بویژه در خصوص مناقشه قره باغ می تواند ، داشته باشد . در واقع بخاطر همین گونه اقدامات کشورهای بظاهر دوست جمهوری آذربایجان است که وزیر امورخارجه ارمنستان بتازگی در اظهارتی شدید اللحن تاکید کرد که حتی فکر اینکه قره باغ به جمهوری آذربایجان برگردانده شود ، عبث و بیهوده است .
از سوی دیگر با اشغال عراق توسط امریکا و کاهش اهمیت استراتژیک ترکیه ، آنکارا بدنبال یافتن راهکارها . افزایش نقش آفرینی بمنظور جلوگیری از روند کاهش اهمیت اش است . در این خصوص مناسبات با ارمنستان بموازات همراه داشتن جمهوری آذربایجان مدنظر ترکیه است . بویژه اینکه مقامات اروپایی و امریکایی نیز از این روند حمایت می کند .