هیات اعزامی اتحادیه اروپا به قفقاز جنوبی بتازگی با رئیس جمهور آذربایجان دیدار داد . مارگریتا بونیور رئیس هیات اعزامی اتحادیه اروپا و معاون وزیر امورخارجه ایتاالبادر دیدار با رئیس جمهور آذربایجان بر لزوم حل مسالمت آمیز مناقشه قره باغ و توسعه اقتصادی قفقاز تاکید کرد . رئیس جمهور آذربایجان نیز تاکید کرد اتحادیه اروپا جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان دارد . سفر هیات اعزامی اتحادیه اروپا به قفقاز جنوبی در شرایطی صورت می گیرد که اتحادیه اروپا هشتم جولای نیز هیکی تالیویتیه را بعنوان نماینده ویژه این اتحادیه اروپا در قفقاز جنوبی معرفی کرد . این موضوع حاکی از افزایش توجه انحادیه اروپا به این منطقه بویژه با آغاز دوره ریاست ایتالیا بر این اتحادیه است . قفقازجنوبی بخاطر موقعیت استراتژیک خود در حدفاصل دریای خزر و دریای سیاه و نیز داشتن منابع انرژی پس از فروپاشی شوروری همواره موردتوجه اتحادیه اروپا بوده است . بطوریکه اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۲ در چارچوب طرح تراسوس کمک مالی در اختیار سه جمهوری قفقاز جنوبی قرار می دهد . ادر سال ۱۹۹۳ اتحادیه اروپا طرح انتقال انرژی منطقه موسوم به اینوگیت و طرح حمل و نقل شرق ـ غرب موسوم به تراسیکا را مطرح ساخت . در ادامه این همکاریها قرارداد مشارکت و همکاری در سال ۱۹۹۶ میان اتحادیه اروپا و کشورهای قفقاز جنوبی امضاء شد . با وجود این ، بنظر می رسد با افزایش تحرکات امریکادر قفقاز جنوبی ، اتحادیه اروپا نیز تلاش داردکه نفوذ خود را در این منطقه تقویت کند . از جمله اهداف اتحادیه اروپا در این زمینه سوق دادن تحولات قفقازجنوبی بسمتی است که ضامن منافع اروپائیان دراین خصوص باشد . در عین حال اتحادیه اروپا برای حضور اقتصادی بیشتر در منطقه بدنبال تشویق جمهوریهای منطقه قفقاز به ایجاد تسهیلات سرمایه گذاری و نیز مبارزه با ارتشاء است . بطوریکه مارگریتا بونیور مبارزه با فساد اقتصادی در قفقاز جنوبی را یکی از از اولویت اتحادیه اروپا در این منطقه عنوان کرده است . با وجود این باید گفت چنانچه تجربیات نشان می دهند اجرای طرحهای اقتصادی اروپائیان در قفقاز نظیر اینوگیت و تراسیکا بستگی به حل و فصل مناقشات این منطقه دارد. این در شرایطی است که اروپائیان بویژه در چارچوب گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا نتوانسته اند گام عادلانه ای برای حل مناقشه قره باغ دارند . رئیس هیات اعزامی اتحادیه اروپا به قفقاز جنوبی بر لزوم حفظ تمامیت ارضی کشورهای قفقاز جنوبی تاکید کرده است ، حال آنکه اروپائیان در رای گیری های مجمع عمومی سازمان ملل رای ممتنع به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان داده اند . در این راستا گفته می شود طرح اتحادیه اروپا برای حل مناقشه قره باغ نیز در سفر هیات این اتحادیه به قفقاز جنوبی بررسی می شود . بر اساس این طرح در قبال آزادی چهار شهرستان اشغالی جمهوری آذربایجان در خارج از منطقه قره باغ ، خط آهن ارمنستان و جمهوری آذربایجان فعالیت خود را از سر می گیرد . این طرح مورد پذیرش آذربایجان قرار نگرفته است . در هرحال باید گفت افزایش تحرکات اتحادیه اروپا در قفقاز جنوبی در مقایسه با تحرکات امریکا چندان با حساسیت روسیه همراه نیست .