احزاب مساوات ، دموکرات و استقلال ملی جمهوری آذربایجان بتازگی به اظهارات هدایت اروج اف مشاور رئیس جمهوری آذربایجان درامور ملی اعتراض کردند. اروج اف در دیدار با نمایندگان اقلیت های قومی ادعا کرده بود که درصورت پیروزی مخالفان در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان ، اقلیت های قومی برای خروج از کشور تحت فشار قرار خواهند گرفت .مبارز قربانلی دبیرمطبوعاتی حزب حاکم ینی آذربایجان نیزخواهان حمایت اقلیت های ازحیدرعلی اف رئیس جمهوری آذربایجان در انتخابات آتی شدند.بنظر می رسد مساله اقلیت ها به یکی ازمحورهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان تبدیل شده است .جمهوری آذربایجان برغم داشتن حدود هشت میلیون جمعیت ، یکی از کثیرالمله ترین کشورهای قفقاز وآسیای مرکزی است علاوه برآذریها، اقلیت لزگی ، آوار ،اودین ، تالشی ، کرد، ارمنی ،روس و یهودی دراین کشور زندگی می کنند. روی کارآمدن شوونیست های جبهه خلق در سال ۱۹۹۲،این کشور را با بحران قومی مواجه ساخت . بطوریکه تحت فشارهای دولت مرکزی ، جنبش زیر زمینی سادوال برای تاسیس لزگستان مستقل فعالیت خود را آغاز کرد. درعین حال برخی از افراد برهبری حاجی اکرام همت اف برای تشکیل جمهوری مستقل تالش – مغان تلاش کردند. این بحران قومی صدمات زیادی به جمهوری آذربایجان بویژه در خصوص مناقشه قره باغ زد. از اینرو مساله اقلیت های قومی ، درآستانه انتخابات مختلف ، همواره مورد توجه دولت واحزاب مخالف قرار می گیرد. البته پس از روی کارآمدن حیدر علی اف درسال ۱۹۹۳ بحران قومی دراین کشور کاهش یافت . اما تظاهرات دامنه دار سال گذشته در مناطق آوارنشین زاگاتالا – بالاکن نشان داد که بحران قومی درجمهوری آذربایجان بطورکامل ریشه کن نشده است . این اعتراض ها درپی تخریب مجسمه شیخ شامل مبارز معروف قوم آوار دربرابر توسعه طلبی روسها ، صورت گرفت . دولت باکو در سال ۲۰۰۱ کنوانسیون بین الللی دفاع از حقوق اقلیت ها را امضاء کرد. اما ارایه آمارهای غیرواقعی از تعداد اقلیت های قومی بویژه تالشی ها و نیز برگزاری کنگره های آذریهای جهان بشدت اقلیت های قومی را نگران ساخته است .درعین حال برخی ازاحزاب مخالف دولت نظیر مساوات که داعیه دفاع از حقوق اقلیتها را دارند، هنگام حضور درحاکمیت درسالهای ۹۳ – ۱۹۹۲ با اقدامات افراطی موجب بحران قومی دراین کشور شدند. درهرحال بنظرمی رسد برای ایجاد وفاق ملی درجمهوری آذربایجان گروههای مخالف و موافق دولت بجای بهره برداری تبلیغاتی ازاین موضوع می توانند بدنبال راهکارهای عملی برای وحدت ملی دراین کشور باشند . /