دراقدامی بی سابقه پارلمان ملی جمهوری آذربایجان درخواست رئیس جمهوری این کشوربرای انتصاب فرزندش الهام علی اف بسمت نخست وزیری را تاییدکرد.بدین ترتیب پس از جاروجنجال های فراوان سیاسی ودر کمال ناباوری آندسته ازنمایندگان مخالف دولت که تا آخرین لحظه از دستور کارنشست فوق العاده پارلمان اطلاع نداشتند،فرزند۴۲ ساله رئیس جمهوری آذربایجان با ۱۰۱رای نمایندگان هوادار دولت به نخست وزیری برگزیده شد.نمایندگان مخالف به نشانه اعتراض صحن پارلمان را ترک کردند. گفته میشود آرتورراسی زاده نخست وزیرسابق آذربایجان که از دوماه پیش و همزمان باتشدیدبیماری علی اف ،معالجات پزشکی وی نیز مطرح شد،دوهفته پیش ،ازسمت خود استعفاء داده بوداما استعفای وی بدلایل نامعلوم در این مدت اعلام نشده بود.انتصاب الهام علی اف به نخست وزیری آذربایجان درشرایطی است که اخبارموثقی ازوضعیت رئیس جمهوری آذربایجان که از ۸جولای گذشته در بیمارستان گلخانه آنکارابستری است ،منتشر نشداست . بر اساس قانون اساسی جمهوری آذربایجان در صورت بروز هر گونه حادثه ناگوار برای رئیس جمهوری یاناتوانی وی ، قدرت به نخست وزیر منتقل میشود .ازاین رو برخی از محافل سیاسی انتصاب الهام علی اف به نخست وزیری را دلیلی بر پایان حضور حیدرعلی اف در عرصه سیاسی و احتمال درگذشت وی میدانند . انتصاب الهام علی اف به نخست وزیری آذربایجان اگرچه اتفاق مهمی محسوب میشود ، اما بسیاری از کارشناسان ازقبل این موضوع را پیش بینی میکردند. در واقع از فوریه سال ۱۹۹۹ که مساله بیماری حیدر علی اف مطرح شد ، تلاش حزب حاکم برای مطرح شدن الهام علی اف تشدید شد .بطوریکه درمدت کوتاهی الهام علی اف به معاونت حزب حاکم ، ریاست کمیته المپیک ، معاونت شرکت نفت آذربایجان و ریاست هیات نمایندگی آذربایجان درمجمع پارلمانی شورای اروپا منصوب شد.بدنبال آن با اصلاحاتی در قانون اساسی جمهوری آذربایجان درهمه پرسی بیست و چهارم اوت سال گذشته برای کسانیکه تحولات آذربایجان را از نزدیک دنبال میکنند، شکی باقی نماند که درصورت تشدید بیماری حیدر علی اف ،فرزند وی به نخست وزیری خواهد رسید . براساس این همه پرسی در صورت هر گونه حادثه ناگوار برای رئیس جمهوری آذربایجان قدرت بجای رئیس پارلمان به نخست وزیر که ازسوی رئیس جمهور معرفی وتوسط پارلمان برگزیده میشود، منتقل میشود.اگرچه انتصاب الهام علی اف به نخست وزیری تاحدودی پایانی برنگرانی های متعدد اعضای حزب حاکم آذربایجان (ینی آذربایجان ) از آینده وضعیت سیاسی این حزب است ،امادر عین حال شروع دشواری برای الهام علی اف نیز محسوب میشود. الهام علی اف دو شنبه ۴( اوت ) در اولین اظهارات خود درسمت نخست وزیری بر ادامه راه پدرش و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی تاکید کرد و اعلام کرد تغییرات اساسی در هیات دولت انجام نخواهد شد . . اماتحرکات ماههای اخیراحزاب مخالف نشان میدهد که آنهادر مقابل این موضوع سکوت نخواهند کرد. رهبران احزاب مخالف دراولین واکنش به انتصاب الهام علی اف به نخست وزیری ، از این اقدام بعنوان کودتا علیه دموکراسی نام بردند. نکته مهمتر استناد احزاب مخالف به بند دوم ماده ۶۹ قانون اساسی جمهوری آذربایجان است که بر اساس آن نخست وزیر همزمان نمی تواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشد . مقامات دولتی در این خصوص تنها به رد کلی موضوع بدون ارایه مستنداتی تاکید کرده اند . .اما تایید موضع مقامات دولتی باکو توسط فیلیپ ریکر سخنگوی دولت امریکا نشان می دهد ظاهراً برغم تماس های فراوان امریکا با رهبران احزاب مهالف دولت ، مذاکرات پنهانی الهام علی اف در آنکارا با مقامات ترکیه و امریکا در خصوص خودش نتیجه بخش بوده است . از نظر احزاب مخالف ، الهام علی اف تلاش خواهد کرد ، بعنوان کفیل ریاست جمهوری آذربایجان شرایط را برای پیروزی خوددر انتخابات آتی فراهم سازد و یا اینکه آن را به تعویق بیاندازد . برغم تاکید حزب حاکم آذربایجان بر کفایت الهام علی اف ، احزاب مخالف با یاد آوری رسوایی قمار وی درسال ۱۹۹۶ بر عدم کارآیی وی تاکید میکنند ۰ درهرحال انتصاب الهام علی اف به نخست وزیری آذربایجان سرآغاز سلسله تحولات جدیدی در جمهوری آذربایجان محسوب میشود .