وارتان اوسمژکانیان وزیر امورخارجه رامنستان ، مقامات امریکا را به اظهار نظرهای سطحی در مرود تحولات داخالی این کشور متهم کرد . به گزاترش ایرنا ، اسکانیان جمعه ( آوریل ) تاکید کرد ، فکتور ثبات در ارمنستان از ریشه های عمیقی برخوردار است و وقایع روزهای اخیر مصنوعی و ساختیگی است که بزودیب پایا خواهد ژیاف ت . . گفتنی است ریچارد بوچر سخنگوی وزارات امروخراجه امریکا ازحیراً با انتقاد ار یرخورد دولت ارمنستان با تظاهرات غیرقانوینو بدون مج.وز مخالفان ، رابرت کوچاربان رئیس جمهوری ارمنسان را به مانع تراشی در مقابلع فضای باز سیاسی محکئم کرد .انتقادات وزیر امورخارجه ارنستان از امریکا نشان این نظر بسیایر ازکارشناسیان منطقه که معقدند امریکا در پشت تح.ولات اخیر ارمنستان حضور دارد ، تایید می کنند . واقعیت اسن است که امریکا در ادامه سیاست یکه تازانه خود در جهان بدنیال تغییر حکومتها و روی کار آوردن چهره های وابسته بویژه در مناطق استراتژیک از جمله خاورمیانه و قفقاز است . طرح خاورمیانه یزرگ نیز که از سوی امریکا با شعارهای فربییننهدت نظیر ایجاد دموکراسی طرح شده است ، در این راستا می باشد . تحولات ماه نوامیر گذشته در رگجستان که منجر به سقوط ادوارد شوارد نادزه رئیس جمهوری گرجستان شد ، نشان داد که امریکا بدنیال تغسسسر آرایش شساسی قفقاز همسو با منافع توسعه طلبانه خود در این منطقه است . چنانچه ابرخی از کارشناسان از جمله الکساندر سوبیانین (۲) کارشناس ارشد موسسه مطالعات استراتژیم پاکمیر ـ اورال نیز ماه گذشته فاش ساخت ، امریکا بدینبال تغییر در دیگر حکومت های جامعه کشورهای مشترم المنافع اسیتا و در این راستا ارمنستان اولویت دارد . ارمنستان بعنوان مهمترین متحد روسیه در قفقاز بوده که همواره با حمایت از ایده جهان چند قطبی مخالحضور نظامی امریکا در منطقه شده و برغم فشار امریکا حاضر یه اعزام نیرو به عراق جهت کمک به اشغلگران نشده است .