نشست یک روزه شورای وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه روز جمعه (۳۰ آوریل ) در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد. به گزارش ایرنا در این نشست روند همکاری اقتصادی و فرهنگی اعضاء و مصوبات قبلی شورای وزیران سازمان مورد بررسی قرار گرفت. سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه در ژوئن ۱۹۹۲ به منظور همکاری اقتصادای و به ابتکار ترکیه تشکیل شد. برغم این با گذشت دوازده سال بنظر نمی رسد یازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه نتوانسته به یک نشکل مهم اقتصادی منطقه ای تبدیل بشود . بطوریکه اعضاء در این نشستها معمولاً در سطح پایین تری شرکت کمی کنند . چنانچه در نهمین اجبلس وزیسران خارجه کشورهای عضو سیازمان همکاری اقتصادی دریاسی سیاه در باکو در ۳۱ اکتبر گذشته تنه گرجستان و جمهوری آذربایجان در سطح وزیرران خارجه شرکت کرده بودند . اجلاس اخیر باکو نیز تنها وزیر امورخارجه گرجستان شرکت کرده است .در واقع تجربیات گذشته نشان داده است که سازمان همکاری اقتصادی دیریای سیاه نتوانسته فراتر از انتشار بیانیه های توصیه آمیز قدم بر دارد . بنظر می رسد وجود اختلافات شدید میان اعضاء از جمله دلایل ناکرآمدی این سازمان باشد . چنانچه بعلت مناقشه قره باغ حتی ارمنستان با طرح مسائل امنیت از اعزام هیات به اجلاس باکو خودداری کرده است . در عین حال رقابت مخرب میان برخی از اعضاء نظیر روسیه با ترکیه و ترکیه با یونان بر فعالیت این سازمان تاثیر منفی گذاشته است . بر این مجموعه باید تفاوت دیدگاه های امنیتی اعضاء ، تفاوت ساختارهای اقتصادی ، دخالت واحدهای سیاسی بیگانه از منطقه در امور این سازمان را افزود. بطوری که نوعی جو بی‌اعتمادی بر همکاری یازده کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه حاکم است. در این راستا نیز کم و کیف حضور اعضاء در نشسته های سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه نشان می دهد که اغلب آنها اولوییتی برای همکاری در این سازمان قائل نیستند. این موضوع احتمال تزلطزل سازمان همکاری اقتصادی دریاسی سیاه را مطرح می سازد . از اینرو بنظر می رسد برای حل این مشل اولویت دادن به هماری در سطح منطقه ای و تاثیر ناپذیری از کشورهای منطقه از سیاستهای یکجانبه قدرتهای خارجی و نیز اعریف برابر از منافع اعضاء می تواند به تقویت یازمان همکاری اقتصادی دریاسی سیاه کمک کند. ضمن این که توجه این سازمان به طرحهای منطقه ای چه در چارچوب اعضاء و چه با کشورهای نزدیک منطقه می تواند موثرباشد . در این راستا توجه به طرح دالان شمال – جنوب و نیز طرح لوله انتقال گاز ایران به اروپا که تعدادی از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه نظیر ارمنستان ، گرحجسنان و اورکارین را در بر می گیرد، نمی تواند موثر باشد .