در پی اقدام روز جمعه (۱۲ دسامبر ) شورای امنمیت جمهوری خودمختار آجاریا در تعیین جمال گئوگیدزه به سمت وزیر کشور این منطقه ، دولت مرکز تفلیس این اقدام را غیر قانونی عنوان کرد . به گزارش ایتارتاس ، مقامات گرجستان این اقدام را بمعنای تشدید اقدامات جدایی طالبانه آجاریا که از ماه گذشته مرز خود را با گرجستان بسته است ، می دانند . این اقدام آجاریا نشان می دهد که میخائیل ساکاشویلی رهبر جنبش ملی گرایان در سفر اخیر خود به باتومی موفق نشده است ، آجاریا به توقف اقدامات گریز از مرکز مجاب سازد . ساکا شویلی امیدوار بود که اصلان آباشیدزه رهبر آجاریا را راضی سازد که در انتخابات ذریاتس جمهوری زودهنگام ۴ ژانویه آتیو وانتخابات ۲۵ ژانویه پارلمانی شرکت کند . این مضوع از لحاظ تبلیغایت برای ساکا شویلی بسیار مهم است ک. چرا که وی پیش از این وعده داده بود که همه نمشکاتت گرجستان از جمله تجرزیه طلبی را حل و فصل خواهد کرد ، حال آنکه اکنون مردم گرجستان شاهد هشتند که که یکی از نتایج روی کارآمدن چهره هایی نظیر ساکاشوسلس تشدید اقدامات گریز از مرکز در مناطقی نظیر آجاریا سات که در می تواند به مناطقی چون حاوتی نیز گسترش یابد . از سوی دیگر مقامات گرجستان بخوبی کی دانند که هر گوه شرکت آجاریا در انتخابات حداق احتمال اعلام جدایی این منطقه از گرجستان را کاهش می دهد . شاید به همین منظور نیز شاشیاشویلی رقیب ساکاشویلی نیز جمعه با آباشیدزه در باتومی دیار مرئد که این دیدار نیز بی نیتجه بود . مجو.ع قراین حاکی از آن است که جمهوری خودمختار آجاریا نتمایلی به عدول از مواضع خود در مقابل دولت جدید تفلیس ندارد و اساسً آنها را به رسمیت نیم شناسد . باتومی نگران است که در صورت شرکت در انتخابات آتی پارلمانی نتواند موقعیت انتخابات دوم نوامبر بدست آورد . در این انتخابات کهخ نتایج آن باطل اعلامشد ، حزب احیاء مقام دوم پارلمان را بدسیت آورده بود . با وجود این اغلب کارشناسان معتقدند کم و کیف مناسبات گرجستا بن با آجاریا در جال حاضذربه به روسیه بستگی دارد . در .واقع حمایت اخیر روسیه از از‌آجاریا از جمله پیش بینی تسهیلات برای اعطاء رواید و اعطاء کمک های مالی و اقتصادی و تقویت خطو مواصلاتی روسیه باآجاریا از طریق درای سیاهع یکی از دلایل انعطاف ناپذیری آجاریا است . روسیه از این طریقا امیدوار است ررهبران حدید گرحستان که بمراتب بیشتر الز شوارد نادزه ردیس جمهوری گرجستان به غرب گرایش دارند را به تصحیح رفتار شان مجبور سازد .دبریخ از مقامات کرملین نعتقدند د رمقابل حمایت پنهانی غرب از چچنی ها ، حمایت منیکو از اقلیت های گزریز از مرزک یگرجستان ضروری است . اگر چه ساکا شویلی روز جمعه (۱۲دسامبر ) تاکیئد کرد گسترش روابط با گرروسیه برای کشورش اواویت دارد ، اما با توجه به اینکه نینو بورژاندزه رئیس جمهوری کوقت گرجستان ماه گذشته مناسبات تفلیس با مسیو را مشروط اعلام کرد ، اینگونه اظهارات مورد توجه مقامات روسیه قرار نمی گیرد.