نجم الدین اربکان رهبر پرآوازه احزاب اسلامی در ترکیه و رهبر حزب سعادت طی روزهای اخیر و به بهانه های مختلف توصیه های ژرف اندیشانه ای به زمامداران ترکیه از حزب عدالت و توسعه (آک ) که در کلاس اربکان سالها شاگردی کرده اند ، کرده است تا آنها را از آفت سیاسی که در حال خاضر تهدید می کند هرچه بیشتر آگاه سازد . در همین راستا اربکان بتازگی در در استان بالیک اسیر در غرب ترکیه تاکید کرد ، اعزام نیروی نظامی به عراق به ضرر منافع ملی ترکیه است . وی حتی نتایج منفی این موضوع را مشخصاُ برای حزب آک تشریح کرده است و گفته است اگر طرح حزب عدالت و توسعه برای اعزام نیرو به عراق یکبار دیگر در پارلمان مطرح شود ، این موضوع سرآغاز تجزیه حزب عدالت و توسعه خواهد بود . اهمیت این موضوع از آنجهت است که برغم تصور دولت اردوغان ، اسفندماه گذشته پارلمان ترکیه طرح استقرار نیروهای نظامی امریکا در ترکیه را رد کرد . در عین حال آقای اربکان بمنظور جلوگیری از تنزل محبوبیت حزب عدالت و توسعه تاکید کرده است که نباید در شرایطی که برای کلاسهای آموزش قرآن و مدارس علوم دینی امام خطیب محدودیت ایجاد می شود ، مسیونرها آزادانه در ترکیه فعالیت کنند . باید گفت احزاب سعادت وعدالت وتوسعه دو حزب منشعب از حزب منحل شده واسلامگرای فضیلت هستند که هریک به ترتیب جناح سنتی وجناح نوگرا حزب مذکور شناخته می شوند. جناح نوگرای حزب منحل شده فضیلت تحت عنوان حزب عدالت وتوسعه از روز ۱۴ اگوست ۲۰۰۱ بطور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. موسسان حزب عدالت وتوسعه از جمله اردوغان و عبدا…گل معتقدند این حزب آرمانها و اساسنامه جدیدی دارد و ادامه دهنده حزب فضیلت و یا حزب دیگری نیست دادگاه قانون اساسی ترکیه حزب فضیلیت را به اتهام ادامه دادن راه حزب منحل شده رفاه منحل کرد . موسسات حزب عدالت و توسعه بویژه قبل از انتخابات نوامبر این ملاحظه را داشتند، از اینرو نیز آک بارها تاکید کرده است که برای پاسخگوئی به خواسته های جامعه ناگزیر از تشکیل حزبی با اصول ومعیارهای جدید شده اند.اما رجائی کوتان رهبرسابق حزب سعادت به عنوان جناح سنتی حزب منحل شده فضیلت درواکنش به این موضع حزب آک گفته بود اعضای حزب آک همگی از اعضای حزب منحل شده فضیلت بوده وآنها شاخه های درخت تنومند حزب فضیلت هستند.اما کوتان یادآورشدریشه حزب منحل شده فضیلت در حزب سعادت قرار دارد.بنابراین رهبران حزب سعادت که خود را وارث بیش از ۳۰ سال حرکتهای اسلامگرایانه درترکیه می دانند، می کوشند رفتارهای سیاسی حزب آک را ازدیدگاه اسلامگرایان درترکیه مورد نقد وانتقاد قراردهند. البته حزب آک توانست در آخرین انتخابات عمومی نوامبر گذشته درترکیه بر رقیای خود از جمله حزب سعادت سبقت گیرد. اما برخی اعضای حزب سعادت این پیروزی حزب آک را ناشی از دلائل متعددی می دانند . ازجمله برخی اعضای حزب سعادت فقدان حضور نجم الدین اربکان سیاستمدارکهنه کار ترکیه درراس حزب سعادت را به عنوان یکی از عوامل ناکامی این حزب در ورود به پارلمان ارزیبی می کنند .از اینرو بنظرمی رسدنجم الدین اربکان که همواره رهبری احزاب اسلامگرای نظام ملی -سلامت ملی و رفاه را بعهده داشته است این باربا رهبری حزب سعادت تلاش برای ارتقاء موقعیت حزب سعادت رادربین افکارعمومی ترکیه آغاز کرده است .البته حمایتهاوتلاشهای وی پس از رسیدن به رهبری حزب سعادت در۱۱می ۲۰۰۳جنبه علنی تری یافت .درمجموع کارشناسان سیاسی معتقدند ازآنجا که بیش از۷۰ % مردم مسلمان ترکیه مخالف سیاستهای آمریکا درمنطقه خاورمیانه ومخالف اعزام نیروهای ترکیه به عراق هستند، حزب سعادت نیز می کوشد با درنظرگرفتن چنین نگرش وحساسیتهایی توصیه های ژرف اندیشانه ای به حزب عدالت و توسعه کرده است .