دنکتاش فردی که از سال ۱۹۸۳ ترکهای قبرس را رهبری می کند ، طی ماههای اخیر بویژه پس ازآغاز عضویت یکجانیه بخش یوناین نشین در اتحادیه اروپا چندین طرح در خصوص مساله قبرس ارایه کرده است . عبدالله گل وزیرامورخارجه ترکیه و سایر مقامات این کشور نیز از پیشنهاد جدید رئوف دنکتاش رهبر خود خوانده بخش ترک نشین قبرس استقبال کرده و آن را را نشاندهنده عزم این بخش برای حل مساله قبرس عنوان کردند. دنکتاش بتازگی با ارسال نامه ای به دبیرکل سازمان ملل خواهان گشایش فرودگاه بین المللی نیکوزیاو بخشی از منطقه حائل ماراش برای استفاده مشترک دو بخش ترک ویونانی نشین قبرس شد. در این نامه دنکتاش تاکید کرده است درصورت قبول این پیشنهاد،بخش ترک نشین نیز آماده گشایش حریم هوایی وبنادر خود به روی بخش یونانی نشین است .این دومین پیشنهاد مهم دنکتاش پس از مطرح شدن طرح دبیرکل سازمان ملل در مورد قبرس است .دنکتاش پیش ازاین خواهان آزادی رفت وآمد میان دو بخش ترک نشین و یونانی نشین شده بود . بااجرای این درخواست ۲۰ هزار نفراز اتباع بخش ترک نشین در مدت کوتاهی گذرنامه بخش یونانی نشین را دریافت کردند. این موضوع حاکی از خواست ترک تبارهای قبرس برای وحدت دو بخش است . به باور کارشناسان سیاسی دنکتاش با مطرح کردن پیشنهاد بازگشایی فرودگاه نیکوزیابدنبال رهایی از تحریم هایی بین المللی علیه این بخش است .بویژه اینکه تحولات ، حاکی ازاحتمال کاهش کمک های مالی ترکیه به این بخش است . باوجود این ارایه این پیشنهادها از سوی رهبر ترک های قبرس وحمایت ترکیه ازآن بافشارهای بین المللی نیز مرتبط است .با مخالفت دنکتاش باطرح دبیرکل سازمان ملل مبنی بر ایجاد یک دولت مرکزی متشکل از دو دولت محلی درقبرس فشارهای جامعه جهانی علیه ترکیه و بخش ترک نشین قبرس افزایش یافته است . درهمین راستا تونی بلرنخست وزیر انگلیس یتازگی از رهبران دو بخش قبرس خواست که مذاکرات خود را بر محوریت طرح عنان از سربگیرند. توماس وستون نماینده امریکا در امکور قبرس نیز تاکید کرده است که طرح عنان تنها راه حل مساله قبرس است . به باور کارشناسان سیاسی پیشنهاد اخیر آقای دنکتاش جدا از انگیزه های سیاسی که وی دنبال می کند، یک گام مثبت ارزیابی می شود. از اینجهت که اجرای این طرح گامی بسوی همگرایی واعتمادسازی میان دوبش قبرس وکمک به بهبودوضعیت اقتصادی دو بخش و نوعی چرخش درمواضع سنتی دنکتاش مبنی بر استقلال کامل بخش ترک نشین
است . از اینرو نیز جرج پاپاندرئو وزیرامورخارجه یونان در دیدار اخیر خود از ترکیه این طرح را قابل تقدیر عنوان کرد . اماازنظر کارشناسان حل دائمی وپایدار مساله قبرس درچارچوب طرح عنان ممکن است . بخش ترک نشین قبرس بابهانه دادن امکان جابجایی هزاران ترک تبارقبرس در صورت اجرای این طرح ، باآن مخالفت می کند،حال آنکه ادامه مذاکرات دو طرف دراین خصوص می تواندمشکلات احتمالی راحل وفصل نماید.به باورکارشناسان تاسال ۲۰۰۴ وقبل ازاینکه عضویت بخش یونانی نشین قبرس در اتحادیه اروپا قطعی شود، مقامات بخش ترک نشین این فرصت را دارند که همسو با خواست ترک تبارهای قبرس گام تاریخی برای وحدت قبرس بردارند.