میخائیل ساآکاشویلی (۱) رئیس جمهوری جدید گرجستان روز سه سنبه (۲۷ ژانویه ) تاکید کرد ، روسیه می تواند نقش موثری برای حل مناقشه آبخازیا ایفاء کند . به گزارش ایتارتاس ، همزمان مالخاز کاکابادزه (۲) وزیر امور ویژه گرجستان در نطق خود در شورای امنیت سازمان ملل خواهان افزایش تحرکات سازمان ملل برای حل مناقشه آبخازیا شد . اظهارات مقامات عالیرتبه گرجستان حاکی از آن است که دولت جدید این کشور حل این مناقشه را بعنوان یکی از اولویت های خود مدنظر دارند . به باورکارشناسان وعوامل مختلفی تاکنون باعث لاینحل ماندن مناقشه قره باغ شده استا و تا زمانیکه این شرایط تغییر نکمد ، دورنمای روشنی برای حل مناقشه آبخازیا وجود ندارد . بنظر می رسد حمایت های آشکار و پنهان روسیه از جدایی طلبان آبخازیا ییکی از دلایل تدوام این مناقشه است . روسیه سال گذشته خط آهن سوچی (۳) یه سوخومی (۴) (مرکزآبخازیا ) را فعال ساخت و تاکتون به اکثریت ساکنان آبخازیا و اوسیتیای جنویبی تابعیت روسیه را داده است . بطوریکه ادوارد شوارد نادزه رئیس جمهوری گرجستان هفته گذشته تامید کرد روسیه ژدر عمل آبخازیا و اوسیتیای جنوبی را اشغال کرده است . از اینرو باید گفت که حل مناقشه آبخازیا بیشتر تابعی از کم و کیف مناسبات روسیه و گرجستان است . در حال حاضر روسیه از فشار گرجستان برای تخیله شدن دو پایگاه روسی و همکاری نکردن رتفلیس در مساله چچن با روسها آنچانچه مسکو انتظار دارد ، ناراحت است . شاید از اینرو نیز ساآکاشویلی سه شنبه (۲۸ ژانویه ) تاکید کرد که دولت جدید تفلیس سیاست خطرناک شواردنادزه در خصوص چچن را ادامه نخواهد داد . در واقع ساآکاشویلی بدین ترتیب کوشید با تایید نظر مسکو مبین بر حمایت شواردنادزه از جداییی طلبان چچنی ، به مسکو اطمینان دهد که این رویه را ادامه نخواهد داد . برخی از کارشناسان معتقدند اتخاذ چنین مواضعی و نیز توافق مسکو و تفلیس در مسایل اختلاف برانگیز از جمله موضوع فعالیت پایگاههای می تواند فضای مناسبی برای حل مناقشه آبخازیا ایجاد کند . از سوی دیگر انفعال جامعه جهانی در مناقشه آبخازیا برغم تاکید مستمر جمهوری خودخوانده آبخازیا بر جدایی ار گرجستان از جمله دلایل لاینحل مادن مناقشه آبخازیا است . شورای امنیت سازمان ملل تاکنون ۲۸ قطعنامه در خصوص مناقشه آبخازیا صادر کرده است ، اما هیچ کدام از آنها بدرستی اجرا نشده است . چرا که از ضمانت اجرایی برخوردار نبوده اند . با توجه به تشدید مواضع جدایی طلبان آبخازیا با گذشت زمان ، توجه جدی شورای امنیت و گروه دوستان دبیرکل سازمان ملل برای حل مناقشه آبخازیا ضروری است . در عین حال اتخاذ سیاست های تندافراطی ملی گرایانه از سوی زویاد گامساخوردیا اولین رئیس جمهوری گرجستان در ایجاد مناقشه آبخازیا بی تاثیر نبود . اگر چه سا آکاشویلی بارها از گامساخوردیا به نیکی یاد کرده و حتی خواهان انتقال جسد وی از چچن به تفلیس شده است ، اما وی در عین حال بارها تاکید کرده که به آبخازها بعنوان شهروند درجه دوم نگاه نمی کند . واقعیت این است که لاینحل ماندن مناقشه آبخازیا نه تنها بر امنیت گرجستان بلکه امنیست کل منظطقه قفقاز تاثیر می گذزد . از اینرو این انتظار است مه با اتخاذ سیاست های واقع بیناه از سوی دولت جدید تفلیس در داخل و در مناسبات با کشورهای منطقه و نیز افزایس تحرک شورای امنیت سازمان ملل گام جدید در پایان دادن به تجزیهخ طلبی در آبخازیا داده شود . در الین راستا بیشتر نگاهها متوجه مذاکرات ماه آینده گرجستان و آبخایرا در ژنو است که با میانجیگری سازمان مللل برگزار خ واهد شد .