دونالد رامسفلد وزیر دفاع امریکا بتازگی مقامات عالی رتبه گرجستان از جمله نینو بورژانادزه رئیس جمهوری موقت و دیوید توزادزه وزیر دفاع گرجستان دیدار کرد . به گزارش ایتار تاس همکاریهای دوجانبه نظامی و آخرین تحولات گرجستان و قفقاز در این دیدار مورد بررسی قرار گرفت . رامسفلد سال گذشته نیز دیداری کوتاهی از گرجستان انجام داد ، اما دیدار چهارم دسامبر وی از گرجستان با توجه تغییرات وسیع حکومتی در این کشور مهم ارزیابی می شود . چنانچه ادوارد شوارد نادزه رئیس جمهوری مستعفی گرجستان نیز تاکید کرده است امریکا در به پیروزی رساندن مخالفان وی نقش داشته است . تحولات روزهای اخیر از جمله موضع گیری تند رهبران جدید گرجستان در قبال روسیه نشان میدهد که آنها در مقایسه با شخص شواردنادزه غربگراتر هستند . در چنین شرایطی شرایطی امریکا بویژه پنتاگون به شرایط کنونی گرجستان بعنوان یک فرصت بمنظور افزایش حضور نظامی در این منطقه نگاه می کند .امریکا از ژوئن سال گذشته با امضای قرارداد همکاری نظامی و در چارچوب برنامه آموزش و تجهیز نیروهای خود را به گرجستان به بهانه مبارزه با تروریسم اعزام کرده است. در حال حاضر تمدید این برنامه و نیز فراهم ساختن زمینه برای استقرار پایگاه در گرجستان یکی از مهمترین اهداف نظامی امریکا ست . امریکا از ماهها پیش طرح جابحایی نیروهای خود بویژه در اروپا و استقرار آنها در قفقاز را دنبال می کند . در این راستا امریکا وجود پایگاههای نظامی روسیه در گرجستان بویژه دو پایگاه آخالکالاکی و باتومی را مانعی برای خود می بیند. از اینرو تشویق گرجستان برای شکایت به مراجع ذیربط جهت تخلیه پایگاههای روسیه یکی از محورهای مذاکرات رامسفلد با مقامات گرجستان بود. در این راستا نیز کالین پاول وزیر امورخارجه امریکا در اجلاس اخیر سازمان امنیت و همکاری اروپا در هلند بر تخلیه پایگاههای روسیه در گرجستان تاکید کرد که با واکنش وزیر امورخارجه روسیه مواجه شد . در عین حال امریکا تلاش دارد تعداد بیششری از نیروهای گرجی به عراق اعزام شوند تا در مناطق پرخطر این کشور مستقر شوند . بی شک موافقت گرجستان با این در خواست در شرایطی که این کشور خود از لحاظ امنیتی شرایط بسیار شکننده ای دارد ، با انتقاد افکار عمومی همراه است . از سوی دیگر با توجه به تحولات اخیر گرجستان و بسته شدن مرز منطقه خود مختار آجاریا با گرجستان بر مشکلات امنیتی طرحهای انتقال انرژی از جمله باکو – جیحان افزوده شده است . این موضوع نیز یکی از محوهای گفتگوی رامسفلد با مقامات گرجستان بودد . درهر حال باید گفت تلاش امریکا برای حضور نظامی بیشتر در گرجستان تنها منافع توسعه طلبانه این کشور را تامین خواهد کرد و کمکی به حل معضلات امنیتی گرجستان در آبخازیا و اوسیتیای جنوبی نخواهد کرد . چنانچه برغم امتیازات متعددی که از سوی شواردنادزه به ا مریکا داده شد ، نه تنها امریکا چنین گامی را دریک دهه اخیر بر نداشت ، بلکه در چارچوب منافع صرف خود نهایتاً شواردنادزه را قربانی بازیهای سیاسی خود کرد و این تجربه مهمی برای رهبران جدید گرجستان است که آرایش امنیتی که امریکا بدنبال اجرای آن در منطقه است ، نمی تواند احیاء کننده تمامیت ارضی و ضامن حاکمیت ملی گرجستان باشد .