رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دروین بتازگی باولفگانگ شوسل صدراعظم و توماس کلستیل رئیس جمهور اتریش درباره روند عضویت آنکارا دراتحادیه اروپا گفتگو کرد. اردوغان با مثبت خواندن این مذاکرات تاکید کرد ترکیه تمامی تلاش خود را برای ورود به اتحادیه اروپا به کار خواهد بست . سفر نخست وزیر ترکیه به اتریش درادامه رایزنیهای مقامات ترکیه باکشورهای اروپایی جهت تسریع روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا صورت گرفته است . حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه ( آک ) یکی مهمترین اولویت سیاست خارجی خود رارفع موانع عضویت ترکیه دراتحادیه اروپا قرارداده است . ماه گذشته رجب طیب اردوغان ازپرتغال و وزیرامورخارجه ترکیه از انگلیس دیدار کردند . سفراردوغان به اتریش درشرایطی صورت گرفت که ششمین لایحه همگرایی ترکیه بااتحادیه اروپا به تصویب پارلمان رسیده است . هفتمین لایحه نیز که مبتنی بر کاهش مداخلات نظامیان درعرصه سیاسی است ، توسط دولت تهیه شده است . در نتیجه مقامات ترکیه باسفربه کشورهای اروپایی ازجمله اتریش تلاش دارند با تشریح اقدامات شان ، حمایت آنها راکسب کند. بویژه اینکه دسامبر آینده درنشست سران اتحادیه اروپا گزارش روند همگرایی ترکیه با اتحادیه اروپاقرائت خواهد شد . باتوجه به مکانیسم عضوگیری در اتحادیه اروپا که براساس اصل اتفاق آراء است ، ترکیه درروند همگرایی با این اتحادیه اروپا به حمایت یکایک اعضای آن احتیاج دارد.اتریش نیز از اینجهت برای آنکارا اهمیت دارد. بویژه اینکه دسامبر گذشته وزیرامور خارجه اتریش باتعیین تاریخ نهایی مذاکرات ترکیه بااتحادیه اروپا مخالفت کرد. ترکیه امیدواراست باانجام اصلاحات منطبق بر منشور کپنهاگ اتحادیه اروپا حداکثر مذاکرات نهایی عضویت اش دراین اتحادیه ازاواخر سال ۲۰۰۴شروع شود. اما در این مورد که انتظار ترکیه برآورده شود ، جای تردید وجود دارد. هنوز موانع اساسی درروند همگرایی ترکیه اتحادیه اروپا وجوددارد.ازجمله درمساله قبرس برغم اقدامات مثبت ترکیه و بخش ترک نشین نظیر آزادی تردد درمرز دو بخش قبرس ، آنکارا اقدام نهایی در این خصوص رابه پس ازعضویت دراتحادیه اروپا مشروط می کند.بطوریکه اردوغان دردیدار با رئیس جمهور اتریش تاکید کرد،کلید حل مشکل قبرس در آنکاراست و هنگامی مورد استفاده قرارمی گیرد که راه ورود ترکیه به اتحادیه اروپا بازشود. حال آنکه باتوجه به روند تحولات کنونی درقبرس پس ازآغازمراحل عضویت یکجانبه بخش یونانی نشین قبرس دراتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی دلیل برای امتیاز دادن به ترکیه دراین خصوص نمی بینند. ضمن اینکه برخی ازکشورها و جریانهای
سیاسی اروپا بویژه محافظه کاران برای ترکیه ، هویت اروپایی قائل نیستند .
آنها باتوجه به پنج دهه همکاری نزدیک امریکاوترکیه ، عضویت احتمالی آنکارا
دراین اتحادیه را بمنزله ایجاد دودستگی دراتحادیه اروپا می دانند. درواقع بنظر می رسدرویکرد اساسی اتحادیه اروپادرمقطع کنونی همکاری محدود باترکیه بدون پذیرش عضویت این کشور است .