بیستم جولای بیست و نهمین سالروز مداخله نظامی ترکیه درقبرس است. ۲۹ سال پیش ارتش ترکیه به بهانه حمایت ازترک تبارهای قبرس در مقابل کودتای سرهنگ های یونانی در نیکوزیا ، بخش ترک نشین قبرس را اشغال کرد که سرآغاز بحران‌هایی شد که قبرس و تاحدودی ترکیه در سه دهه اخیر با مواجه شده است. اگرچه این تهاجم به بهانه حمایت از ترک تبارها صورت گرفت اما عملکرد ترکیه در ۲۹سال اخیر نشان داده است که دلایل اقتصادی و
ژئواستراتژیک نیز در تهاجم ترکیه به قبرس موثربوده است .با تشویق ترکیه درسال ۱۹۸۳ جمهوری خود خوانده قبرس شمالی تاسیس شد که تنهاترکیه اعلام استقلال آن را به رسمیت شناخته است. از سال ۱۹۸۳ رئوف دنکتاش چهره تندرو متمایل به ترکیه بر بخش ترک نشین قبرس رهبری میکند . دنکتاش ۲۰ ( جولای ) باانتشار پیامی با تاکبد بر لزوم شناسایی اعلام استقلال این بخش ، تاکید کرد اگر مردم بخش ترک نشین قبرس به دولت این منطقه وفادار نباشند، امکان ازبین بردن دولت وجود دارد. اظهارات دنکتاش حاکی از نگرانی وی و هم‌فکرانش از دوری گزیدن مردم از ایده استقلال دو بخش قبرس است. وی پیش از این نیز بطور غیر مستقیم مردم و بخشی از مقامات قبرس شمالی را به ناآگاهی در قبال تحولات جاری قبرس متهم کرده است . دنکتاش همچنین بیست ونهمین سالگرد مداخله ترکیه درقبرس را تبریک گفت . این در شرایطی است که
شعار ” ترکیه اشغالگر از قبرس بیرون برو ” یکی از شعارهای اصلی مردم بخش ترک نشین قبرس در تجمعات اخیربود. این تجمعات درحمایت از عضویت قبرس واحد در اتحادیه اروپابرگزار شده بود. واقعیت این است که مداخله نظامی ترکیه در قبرس که منجربه تحریم های بین المللی بخش ترک نشین شد، از لحاظ اقتصادی و اجتماعی به شدت به این بخش آسیب رسانده است .بطوریکه شاخص‌های اقتصادی بخش ترک نشین و یونانی نشین قبرس بسیارمتفاوت از یکدیگر هستند. اکنون با آغاز مراحل عضویت بخش یونانی نشین قبرس در اتحادیه اروپا،ترک تبارهای قبرس خواهان اتحاد دو بخش قبرس براساس طرح کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل و عضویت قبرس واحد در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۴ هستند. ازاین رو نیز ماه گذشته با گشایش خط مرزی در مدت کوتاهی هزاران نفر از ترک تبارها به بخش یونانی نشین رفته و تابعیت این بخش را گرفتند.درچنین شرایطی تاکید دنکتاش بر لوم تشکیل دو دولت مستقل در قبرس نه تنها با خواست جامعه جهانی مطابقت ندارد، بلکه مغایر خواست ترک تبارهای قبرس نیز هست .در عین حال این موضع گیری دنکتاش مغایر بااهداف طرحهای اخیروی مبنی برگشایش خط مرزی دو بخش قبرس و بازگشایی فرودگاه نیکوزیا است و در آستانه مذاکرات صلح قبرس منفی ارزبابی میشود.از نظر برخی ازناظران دنکتاش باتکرار مواضع سنتی خود در بیست و نهمین سالروز مداخله نظامی ترکیه در قبرس میکوشد نشان دهد که بخش ترک نشین قبرس عقب نشینی نکرده است . اما واقعیت این است که با توجه به همسویی خواست جامعه جهانی و مردم قبرس ، دنکتاش و هم‌فکران وی دیر یا زود مجبور خواهند بود در عمل از مواضع سنتی خود دست بردارند .