ادوارد شوارد نادزه رئیس جمهور گرجستان بر مخالفت کشورش با دکترین نظامی جدید روسیه موسوم به «ضربه پیشگیرانه» تاکید کرد . شوارد نادزه بتازگی گفته است دکترین « ضربه پیشگیرانه » موضوعی منفی و نامعقول است . دکترین نظامی جدید روسیه در واقع واکنش یه دکترین نظامی امریکا با عنوان « حمله پیشدستانه » است . امریکا بر اساس این دکترین و صرفاً بر اساس ظن و گمان و اینکه احنمالاً نهدیدی باشد ، خود را محق به حمله می داند . چنانچه بر اساس این ایده خطرناک امریکا با عنوان کردن احتمال وجود سلاحهای کشتار جمعی به عراق حمله کرد و برغم گذشت ماهها از اشغال عراق تاکنون هیچ مدرکی دال بر وجود اینگونه سلاجها پیدا نکرده است . روسیه نیز طی سالهای اخیر کوشیده است بموازات امریکا دکترین نظامی خود را تغییر دهد . در این راستا نیز دکترین نظامی « ضربه پیشگیرانه » را مطرح ساخته است . با توجه به رویکرد غربگرایی گرجستان در سالهای اخیر واکنش منفی شوارد نادزه به دکترین نظامی جدید روسیه غیر منتظره نبود . اما موضوع قابل تامل استقبال رئیس جمهوری گرجستان از دکترین نظامی «حمله پیشدستانه» امریکا در ماههای قبل است . در واقع افکار جهانی و مردم گرجستان انتظار دارند که اگر سیاستی مورد انتقاد قرار می گیرد ، بصورت گزینشی عمل نشود . واقعیت این است که دو دکترین « حمله پیشدستانه » و ا « ضربه پیشگیرانه » و اساساً چنین ایده هایی در گذشته برای بشر فجایعی فراوانی به بار آورده اند . بنابراین باید پذیرفت که اگر دکترین روسیه با عنوان « ضربه پیشگیرانه » موضوعی منفی است ، دکترین نظامی امریکا با عنوان « حمله پیشدستانه » نیز منفی و غیر قابل قبول است . بویژه اینکه دکرین نظامی روسیه واکنشی به دکترین نظامی امریکا می باشد . به باور کارشناسان سیاسی اینگونه موضع گیریهای تفلیس حاکی از آنسکه گرجستان همچنان در عمل سیاست بیطرفی را که بارها وعده آن را داده است ، اجراء نمی کند . این در شرایطی است که گرجستان از لحاظ جغرافیایی در موقعیت حساسی قرار گرفته است و بسیاری از خطوط قرمز روسیه در مقابل ناتو و امریکا به این کشور ختم می شود . طبیعی است که گرجستان در چنین شرایطی بیشترین نگرانی را از ناحیه دکترین نظامی «ضربه پیشگیرانه » روسیه احساس کند . بویژه دو کشور اختلافات عدید ه امنیتی با یکدیگر دارند . برغم برگزاری دو دور مذاکرات در مورد بازگشت آوارگان چچنی از منطقه « پانکیسی » (PANKISI) گرجستان به روسیه ، تاکنون طرفین به توافق نرسیده اند . روسیه همچنان تاکید دارد که مبارزان چچنی در پانکیسی پناه گرفته اند . در چنین شرایطی گرجستان این نگرانی را دارد که روسیه در چارچوب دکترین « ضربه پیشگیرانه » و با عنوان کردن خطر احتمالی مبارزان چچنی به بخشی از خاک گرجستان در پانکیسی حمله کند . بویژه اینکه طی ماههای اخیر روسیه نیروهای جدیدی را در مرز مشترک با گرجستان مستقر ساخته است . پیش از این تفلیس بارها روسیه را به نقض حریم هوایی و بمباران منطقه پانکیسی منتهم کرده است . البته مقامات گرجستان این نگرانی را نیز دارند که با مطرح شدن دکترین « ضربه پیشگیرانه » روسیه ، امکان پروزا هواپیماهای جاسوسی یو ـ ۲ امریکا و ناتو بر فراز گرجستان و در نردیکی مرز این کشور با روسیه از بین برود .