دیدار اخیر هیات کنست رژیم صهیونیستی از منطقه یهودی نشین قوبا, بار دیگر نشان داد که رژیم صهیونیستی تلاش دارد از یهودیان جمهوری آذربایجان برای رسیدن به اهداف توسعه طلبانه خود استفاده کند. حتی سالها قبل از فروپاشی شوروی و بویژه از زمانیکه یهودیان ساکن درکل شوروی سابق در سال ۱۹۸۷ توانستند اجازه فعالیت دینی و تأسیس مدرسه مخصوص یهودیان را در شوروی سابق به‌دست آورند, یکی از اهداف رژیم صهیونیستی تحریف واقعیات قومیتی , جمعیتی , فرهنگی و تاریخی یهودیان ساکن در جمهوری آذربایجان بود و این روند بویژه بعد از فروپاشی شوروی شدت گرفت . در واقع رژیم صهیونیستی دو کارکرد کوتاه مدت و دراز مدت برای معدود یهودیان ساکن در جمهوری آذربایجان تعریف کرده است .
بر اساس کارکرد کوتاه مدت رژیم صهیونیستی کوشید بخش نخبه یهودیان جمهوری آذربایجان را با استفاده از آژانس یهود به فلسطین اشغالی مهاجرت داده و از برخی یهودیان جمهوری آذربایجان بعنوان جاسوس در این کشور و همچنین بعنوان مبلغ برای جلوگیری از آشکار شدن ماهیت زشت صهیونیسم برای یهودیان جمهوری آذربایجان که در دوره شوروی شناخت درستی از ماهیت صهیونیسم نداشتند, استفاده کند. اما بر اساس کارکرد دراز مدت, رژیم صهیونیستی تلاش دارد که با تحریفات واقعیات قومیتی و تاریخی یهودیان جمهوری آذربایجان آنها را به نژاد سامی ارتباط و سپس با تاریخ سازی مساله حضور تاریخی یهودیان سامی در قفقاز را مطرح و زمینه را برای ادعایی باصطلاح نوع دیگری از ارض موعود فراهم سازد .
یهودیانی که بیشتر در ج آذربایجان پراکنده هستند و تحت عنوان یهود پراکنده از آنها یاد می‌شود از یهودیان کوهستان هستند که سال‌های متمادی در کنار سایر ملیت‌های ساکن در آذربایجان زندگی کرده‌اند و زبان، آداب و روش زندگی یهودیان سامی را ندارند. چرا که اساسا آنها از ابتدا از نژاد سامی نبوده و یهودی نبودند . بلکه ازنژاد جریم‌ها یعنی افرادی بودند که بر اساس کتاب تاریخ مسعودی بین ۷۸۶ تا ۸۰۹ یهودی شدند که اغلب آنان در قبا زندگی می‌کنند. با وجود این رژیم صهیونیستی تلاش دارد یهودیان کوهستانی ج آذربایجان را به نژاد سامی ارتباط دهد. رژیم صهیونیستی همچننی با تحریف تاریخ منطقه ادعا می کند که امپراتوری یهودی خزر ها در قرون هفتم و هشتم میلادی در منطقه حکومت داشته‌اند . این در شرایطی است که خزرها ارتباطی با یهودیان سامی ندارند و چنانچه در کتاب ابن‌الفقیه که در سال ۹۳۰ نوشته شده , آمده است «تغییرات دینی تمامی خزرها در سال‌های اخیر بوده است» و اساسا آنها امپراتوری درمنطقه نداشتند. در هر حال بمنظور تحریف واقعیات یهودیان آذربایجان در سال ۱۹۹۳ باشگاه جوانان الف (ALEF) در آذربایجان تاسیس شد . بعد از آن نیز نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی با پوشش محقق و باستانشناس به بخش هایی از آذربایجان و نخجوان سفر کرده و کوشیدند با سندسازی این نکته را ثابت کنند که جمهوری آذربایجان فعلی جزء باصطلاح امپراتوری یهود بوده است. در این راستا نیز رژیم صهیونیستی تلاش دارد که کنگره جهانی یهود نظیر یهودیان اروپا و آسیا را در باکو برگزار کند . بی شک بی توجهی باکو به این روند باعث خواهد شد که فردا ادعاهای ارضی علیه این کشور از طرف صهیونیستها عنوان شده و ج آذربایجان با بحرانی بمراتب بشتر از مناقشه قره باغ مواجه شود .