جمهوری آذربایجان در شرایطی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته است که ده سال از زمامداری حیدرعلی اف رئیس جمهور ۸۰ ساله جمهوری آذربایجان بر این کشور نفتی قفقاز می گذرد . انرژی فسیلی موجود در جمهوری آذربایجان از جمله معادلات سیاسی تاثیر گذار در منطقه در یک دهه اخیر بوده است و از اینرو بررسی کارنامه اقتصادی دهساله آقای علی اف اهمیت خاصی دارد . دربعد اقتصادی دردوران حیدرعلی اف دهها قرارداد نفتی باشرکت های مختلف منعقدشده است .درواقع جمهوری آذربایجان طی یک دهه اخیر بیشترین سرمایه گذاری خارجی را درقفقاز جنوبی جذب کرده است .این موضوع تاحدودی ناشی ازوجودانرژی فسیلی درجمهوری آذربایجان بود. این کشور،حدود یک میلیارد دلارنیزبدهی خارجی داردکه نتیجه استقراض ازنهادهای مالی بین المللی است و معادل بودجه رسمی یک سال این کشور است .به همان اندازه که هجوم شرکت های غربی برای سرمایه – گذاری درزمینه انرژی دریک دهه اخیر برای آقای علی اف امتیاز محسوب می شود ، ، اکنون بویژه ریکی دوسال اخیرتوقف فعالیت این شرکت هابدلیل بی نتیجه بودن حفاریهای نفتی و فرار آنها از این کشور که فریب سیاسیت اغراق در مورد میزان ذخایر انرژی جمهوری آذربایجان خورده اند ،نمره منفی برای کارنامه اقتصادی علی اف به شمار می آید۰باوجود این افتتاح خط لوله انتقال نفت باکو – سوپسا در سال ۱۹۹۹ برغم ظرفیت انتقال کم آن یکی از مهمتری دستاوردهای باکودر زمینه انتقال انرژی بوده است .اما طرحهای مهم انرژی جمهوری آذربایجان نظیر باکو – جیحان و باکو – ارزروم تاکنون تحقق نیافته اند. طرح ترانس خزرکه تاسال ۲۰۰۱ برای انتقال گاز حوزه شاه دنیز و نیز گاز ترکمنستان از بستر دریای خزر مطرح بود ، بعلت سیاسی بودن بشکست انجامید.دو طرح دیگر نیز مشکلات طرح ترانس خزر را در زمینه مالی ،امنیتی ،فنی وزیست محیطی دارندوبرغم تبلیغات فراوان بویژه باتوجه به تسلط آمریکابر انرژی عراق ،همکاری ترکیه با روسیه در زمینه گاز، عقد قرارداد ۲۵ساله همکاری گرجستان و روسیه در زمینه گاز و تمایل تفلیس به انتقال نفت روسیه به ترکیه و عدم تمایل قزاقستان در مشارکت در طرح باکو- جیحان دورنمای روشنی ندارند.حداقل این موضوع مطرح است که آقای علی اف می توانست با اتخاذ سیاست های مبتنی بر”مزیت اقتصادی “، از سالها پیشتر انرژی این کشور را به بازارهای جهانی صادر کند وباسود حاصل ازآن مرهمی بر زخم های اقتصادی فراوان این کشور بویژه وضعیت اسفناک حدود یک میلیون آواره جنگ قره باغ بگذارد.امااین موضوع تاکنون تحقق نیافته است و براساس گزارش نهادهای بین المللی بیش از پنجاه درصد مردم جمهوری آذربایجان زیرخط فقر قراردارند. اما نکته ای که درباره عملکرد ده ساله رئیس جمهور ۸۰ ساله آذربایجان باید گفت این است که ثبات سیاسی واقتصادی دراین کشور دردوران علی اف درمقایسه با دوران قبل از وی بیشتر بوده است .