رابرت کوچاریان رئیس جمهور ارمنستان بتازگی یک دیدار رسمی دو روزه ای از فرانسع انجام داد . در این سفر دو روزه رئیس جمهور ارمنستان با مقامات عالیرتبه فرانسه از جمله ژاک شیراک رئیس جمهور و کریستین پونسله رئیس مجلس سنای فرانسه دیدار و در مورد مسایل دوجانیه و منطقه ای گفتگو کردند . .به باور کارشناسان سیاسی کوچاریان اهداف متعددی را در سفربه فرانسه دنبال میکرد.موضوع قره باغ یکی از محور-های اساسی مذاکرات کوچاریان در فرانسهبود .فرانسه به همراه دیگر روسای مینسک (امریکا و روسیه ) در حال نهایی کردن طرح چهارم این گروه برای قره باغ است . گفته میشود ابتکار طرح چهارم گروه منیسک ازسوی فرانسه بوده است . در چنین شرایطی کوچاریان تلاش دارد مقامات پاریس را به در نظر گرفتن دیدگاههای ارمنستان مبنی برغیر ممکن بودن بازگشت قره باغ به آذربایجان درطرح جدید مجاب سازد.ارمنستان اخیرا” اقدامات جنجالی نظیر اختصاص بودجه به قره باغ در برنامه پنج ساله آتی انجام داده است . فرانسه طی سالهای اخیر با دادن رای ممتنع به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان تاحدودی متناسب با اهداف ارمنستان عمل کرده است . ازاین رو فرانسه یکی از طرف های مشورت ارمنستان و جمهوری خود خوانده قره باغ محسوب میشود . بطوریکه طی شش ماه اخیر رهبر و وزیر امور خارجه جمهوری خودخوانده قره باغ ازفرانسه دیدار کرده اند. در همین راستا نیز کوچاریان از پیشنهاد فرانسه مبنی بر برگزتری نشست سرات آذربایجان ، ارمنستان و فرانسه در باکو پس از برگزااری انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان در اکتبر آتی استقبال کرد و خواهان ادامه این نشست در ایروان شد . فرانسه در سال ۲۰۰۱ دو بار میزبان نشست رهبران آذربایجان و ارمنستان بود و ظاهرا ً آقای کوچاریان نتایج دلخواهی از میانجیگری فرانسه گرفته است . در عین حال کوچاریان بدنبال جذب کمک های مالی فرانسه و ارامنه فرانسه برای پیش برد برخی از طرحها نظیر بزرگراه قره باغ به ارمنستان است . وجود بیشترین تعداد ارامنه اروپا در فرانسه تاثیر زیادی برکم وکیف مناسبات ارمنستان وفرانسه گذاشته است .درحال حاضرارمنستان برای افزایش نقش آفرینی خود بدنبال تشکیل مجمع جهانی ارامنه است . دراین خصوص هفته گذشته آبراهمیان رئیس ارامنه روسیه و نماینده ای از ارمنستان باژاک شیراک گفتگو کرد. باتوجه به تصمیم ارمنستان به برگزاری کنگره جهانی ارامنه از ۶تا۸ اکتبراین موضوع نیز در مذاکرات کوچاریان با ژاک شیراک مطرح میشود.درعین حال سفر کوچاریان به فرانسه همزمان باتشدید روندعادی سازی روابط ترکیه و ارمنستان صورت می گیرد.فرانسه از جمله کشورهای عضواتحادیه اروپاست که بازگشایی مرز ترکیه و ارمنستان را بعنوان یکی از شروط پذیرش آکارا دراتحادیه اروپامطرح ساخته است .در چنین شرایطی کوچاریان می کوشد فرانسه را ترغیب کند تا آنکارا را برای بهبود بدون قید و شرط مناسبات با ایروان وشناسایی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه تحت فشار قرار دهد .مسایل اقتصادی نیز یکی از محورهای مهم سفرکوچاریان به فرانسه است . طی سالهای اخیر شرکتهای فرانسوی سرمایه گذاریهای قابل توجهی در ارمنستان کرده اند .

برخی از محافل سیاسی این موضوع را مطرح میکنند که نوعی تقسیم بندی میان آلمان ، فرانسه و انگلیس در خصوص قفقاز جنوبی وجود دارد.بدین معنا که آلمان بیشتر در گرجستان ،انگلیس در جمهوری آذربایجان و فرانسه نیزدرارمنستان فعال است .این موضوع گواه اهمیت اقتصادی فرانسه برای ارمنستان است . ضمن اینکه کوچاریان خواهان افزایش کمک های مالی فرانسه به این کشور چه بصورت مستقیم و چه در چارچوب طرح تراسوس اتحادیه اروپااست .درهر حال باید سفرکوچاریان به فرانسه حاکی از تلاش ایروان برای نزدیکی بیشتر به کشورهایی اروپایی است