آرمن آوتیسیان رئیس سازمان آریایی ارمنستان ، اخیرا گسترش ماسونیسم دراین کشور تهدید جدی برضد امنیت ملی کشور محسوب می شود.آوتیسیان با اشاره به سفر اخیر نمایندگان برجسته سازمان ماسونی فرانسه به ارمنستان، گفت: هدف این سفر توسعه روابط ماسونهای ارمنی و فرانسوی و ایجاد سازمان مشابه در ارمنستان است.آوتیسیان با تاکید بر این که ماسونها قصد دارند کنترل حکومت ارمنستان را در دست گرفته و تمامی عرصه های سیاسی ، ‌اقتصادی و فرهنگی این کشور را دراختیار گیرند، گفت:‌آنان می خواهند بدین طریق راه سبز وابستگی به امریکا و اروپا را هموار کنند.وی با اشاره به اینکه تفکر ماسونیسم برمبنای دفاع ازمنافع استکبار و صهیونیستها استوار است، افزود: ماسونها می خواهد ثروت جهان را میان خود تقسیم کرده و سرنوشت ملتها را خود تعیین کنند.رئیس سازمان آریایی ارمنستان با تاکید برضرورت جلوگیری از فعالیت جنبش ماسونی در ارمنستان و دیگر نقاط جهان گفت: نباید اجازه داد تا سازمان بین المللی ماسونیسم استقلال و امنیت ارمنستان را مورد تهدید قراردهد.وی ضمن خاطرنشان کردن این موضوع که در بسیاری از کشورهای جهان ازجمله جمهوری اسلامی ایران از گسترش عملکرد ماسونها جلوگیری می شود افزود: متاسفانه چند سال قبل سازمان ماسونی در وزارت دادگستری ارمنستان به نام سازمان آرمنیا رسما”‌ثبت شد.گفتنی است سازمان ماسونی خاوربزرگ به بهانه شرکت در مراسم باصطلاح کشتار ارامنه به ارمنستان سفر کرده بود. این در شرایطی است که برخی منابع خبری ارمنستان هدف اصلی نمایندگان”‌خاور بزرگ” ازسفر به ارمنستان را تاسیس سازمان مشابه دراین کشور عنوان کردند .
باید گفت ماسونیسم با صهیونیسم ارتباط تنگاتنگی دارد. اصولا صهیونیستها برای رسیدن به اهداف توسعه طلبانه خود که همانا تسلط بر جهان است ,از ابزار ها و پوشش های مختلفی استفاده می کند . در واقع صهیونیستها نه تنها از تشکل های غیر دولتی و انجمن های باصطلاح خیریه برای گسترش تفکر خود استفاده می کنند بلکه از لژهای ماسونی نیز برای رسیدن به اهداف توسعه طلبانه خود استفاده می کنند. در واقع سازمانهای فراماسونری یا ماسونی ابزار سیاسی و فرهنگی گسترش استعمار غرب و صهیونیسم درمناطق مختلف جهان محسوب می شوند که با سازمان های صهیونیستی درارتباط مستقیم هستند. گفته می شود سازمانهای ماسونی درنقاط مختلف جهان فعال هستند با وجود این در سالهای اخیر بویژه در کشورهای خاورمیانه ماهیت ماسون ها شناخته شده و انزجار افکار عمومی از این سازمانها افزایش یافته است . ارمنستان نیز از جمله کشورهایی است که در سالهای بعد از فروپاشی شوروی با هجمه سازمانهای صهیونیستی تحت پوشش باصطلاح تشکل های دموکراسی و انساندوستانه مواجه بوده است . در این میان سفر اخیر ماسون های لژ خاور بزرگ نشان داد که ماسونها در پی علنی کردن فعلیت خود در ارمنستان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستند و برای اینکه افکار عمومی ارمنستان را فریب دهند مسایل مورد توجه مردم را مطرح می کنند . این در شرایطی است که اساسا ماسونها عامل بسیاری از جنگ و خونریزیها در جهان بودند. از اینرو نیز مردم و محافل مردمی ارمنستان انتظار دارند که دولت ارمنستان واکنش جدی به تلاش ماسونها برای تبدیل ارمنستان به لژگاه خود نشان دهد . در واقع رژیم صهیونیستی تلاش دارد جمهوری آذربایجان را به مرکز بهائی ها و ارمنستان را به مرکز ماسونها تبدیل کند که هر دو اینها خطری بزرگ برای منطقه هستند .