در پی شکست مذاکره ادوارد شوارد نادزه رئیس جمهوری گرجستان با مخالفان دولت در خصوص انتخابات پارلمانی ، وی دو شنبه (۱۰ نوامبر ) بمنظور دیدار با رهبر منطقه آجاریا عازم باتومی شد . در پی تشدید خشونت و ناآرامی در گرجستان پس از برگزاری انتخابیات پارلمانی دوم نوامبر ، شوارد نادزه ااز رهبران حنیش ملی گرایتان . بلوک بورژانادزه – دموکراتها خواست تا به تظاهرات خیابانی پایان دهند . اما مخالفان غربرگرای شواردنادزه خواهان اعلام ابطال نتایج انتخابات از سوی رئیس جمهوری گرجستان شدند . این در شرایطی است که بر اسا قوانین گرجستان اعلام ابطال انتخابات در اختیار دادگاه عالی قانون اسای گرجستان است . از اینرو نیز شوارد نادزه روز یک شنبه ( ۹ نوامبیر ) در دیار با میخائیل ساکا شویلی ، زوراب ژوانیا و نینو بورژانادزه پیشنهاد داد که یک گروه کاری مستقل بمنظور بررسی مسال انتخابات تشکیل شود . اما مخالفانم با ناکافی خواندن این پیشنهاد نشست مشترم با رئیس جمهوری را ترک کردند . این موضوع با توجه ادامه تجمع در مقابل پارژلمان و نهاد ریاست جمهوری گرجستان ، محافل سیاسی را از احتمال تشدید خشونت ها و وقوع جنگ داخالی در این کشور بیمناک کرده است . بویژه اینه گرجستان یکبار د سال ۱۹۹۱ و در دوران گامساخوردیا اوئلین رئیس جمهوری اینم کشور نیز شاهاد جنگ داخلی شد . اهمیت این موضوع از آنجهت ااسن که یکشنبه (۹ نوامبر ) وزیر کشور گرجستان تامید کرد ، که کنترل اوضاع از دست دولت خارج شده و با ادامه این روند نیروهای نظامی وارد عمل خواهند شد . در چنین شذرایطی بنظر می رسد که شوارد نادزه با سفر به آجاریا تلاش دارد حمایت اصلان آباشیدزه رهبر این منطقه خزرا از خود بدست آورد . بویژ ه اینک ه بر اساس آمارهای اعلام شده حزب رستاخیر آباشیدزه پس از حزب گرجستان نوین شوارد نادزه در رتبه دوم قرار گرفته است . ارگچه آباشیدزه همواره منتقد برحس ا زسیاستهای شوارد نادزه بوده است . اما وی همواره درمسایل استراژیک بعنوان متحد شوارد نادزه نیز شناخته می شود . در واقع در صورتیکه آقای شوارد نادزه بتواند رضایت آباشیدزه را جلب کند . احتمال از سرگیری شمارش آرا ء و اعلام نتایج قطعی انتخابات وجود دارد . چرا که نتایج نشست دیروز شوارد نادزه با مخالفان دولت نشان داد که آنها سعی دارند با گشتر دادن اعتراضات عمومی شواردنادزه را دو سال از دوره ریاسن جمهوری اش مانده است ، کجبور به استعفاء کنند . این در شرایطی است که محافل سیاسی ارتباط دادن مساله انتخابات پارلمای به استعفای شوارد نادزه را منطقی نمی دانند . در این میان نکته قابل توجه سکوت کشورهای غربی بویژه امریکاست که تا روز دیکشنبه (۹ نوامبر ) و برغم کشته و زخمی شدن دهها نف در گرجستان به این موضوع واکنش نشان داده است . این موضوع از نظر محافل سیاسی با توجه به انتقاد ههای تند ماههای اخیر واشتکتا از برخی از اقدامات شوارد نادزه در گرایشبع روسیه و نیز با توجه با ارتباط دولت امریکا و نهنهای نظیر بنیاژد سورو با مخالفان غربگرای دولت قابل تامال تاست .در ره حال آنچه مسلم ایت اینکه تدواوم بی ثباتی در گرحستان بتنها شرایط را لژبرای تقویت موقعیت جدئای طلبان ،افزایش مداخل جووی یی بیکاگنان و تشدیبد مشکلا ت اقتصادی فراهم ساحت . شکی نیست شکست سیاست های دولت تفلیس و نامتوازان بودن از بعد خارجی اکنون در تقویت روند کنونی موثر بوده است . در عین هم مسایل انتخاباتب پارلمانی گرجستان هم مسایا انتخابات ریاست جمهوری ماههای احیر در ارمنستان و آذربتایجان نشان داد عناصر توسعه یافتگی سیای در این کشورها نهادینه شنشده است .