اوایل ژانویه بسیاری در جمهوری آذربایجان منتظر وقوع تحول خاصی در مناسبات امریکا و جمهوری آذربایجان بودند . آنها انتظار داشتند که پس از ۱۲ سال مصوبه ۹۰۷ یا قانون موسوم به حمایت آزادی کنگره امریکا علیه جمهوری آذربایجان لغو شود . این قانون در سال ۱۹۹۲ توسط کنگره امریکا به این بهانه که جمهوری آذربایجان ارمنستان را محاصره اقتصادی کرده است ، به تصویب رسید . حال آنکه همزمان شبه نظامیان ارمنی در حال تصرف بیشاری از اراضی جمهوری آذربایجان بودند . در عین جال همزمان مذاکرانصلح در تهران جریان داشت و از قضا روئند بسیار امیدوارکننده ای نیز داشت وکه اساساً نگرانی شدید امریکا را به دنبال داشت چراکه به این صورت ایران عملاً می توانست در تحوالت قفقاز نقش مثبتی و تتعیین کننده ایس داشته باشسد . در نتیجه با امریکا با تصویب این مصویه به نوعی به متجاوزان شبه نظامی ارمنی چراغ سبز نشان داد و در آنها با شدت حملات شان مذاکرانت تهران را ناکام گذشاتند . هرحا طی سالهای اخیر جمهوری آذربایجان تلاش فراوانی برلی اغو مصوبه ۹۰۷ کرده است ، چرا که نمی شد دو کشور یکدیگر را متحد استراتژیک بخوانند بعد مصوبه بنام موصوبه ۹۰۷ وجود اشته باشدمه براساس امریکا جمهوری آذربایجان را از دریافت هر گونه کمک مالی محروم می کند . برغم تمامی تلاشها و حتیب انتظار داشتن از لابی صهیوینستی درامریکا مصبه ۹۰۷ لغو نشد تا ایتکه در دسامبیر ۲۰۰۱ آنگاه که جمهوری آذربایجان حریم هوایی خود رابرای پروزار و سوخت گیری جنگنده های امریکایی به برای حمله به افغانستان باز گذاشت ، ابوش از کنگره خواست تا با قراردادن چهار شرط که برخی از رسانه ای جمهوری آذربایجان آنها را مداخله جویانه و تحقیر آمیز خواندند این مصویه را به حالیت تعلیق در آورد . از جمله این شرایط این بودذ باکو حق آغاز جنگ را در قره باغ برای باز پس گرفتن اراضی خود نخواهد داشت .

این مصوبه هر سال تا بحال تنها به حالت حالت تعلیق در آورده است . امسال با توجه به سفر وزیر دفاع امریکا به جمهوری آذربایجان و اعزام نظامیان آذری به عراق و تاکیدات الهام علی اف بر مناسبات راهبردی با امریکا و طرح الظهارات مشابه از سوی مقامات امریکایی این انتظار یبود که این مصوبه لغو شود و لی باز بوش از کنگره خواست تا تنها این مصوبه را برای یکسال به حال تعلیق درآورد . این موضوع نشان می دهد که امریکا تلاش دردارد ، در مواقع لازم از مصوبه ۹۰۷ برای فشار به دولت باکو استفلده کند و این کشور را تحت فشار قرار دهد تا خطوط مواصلاتی خود را با ارمنستان بدون حل مناقشه قره باغ باز کند .