یرگزاری چهارمین نشست سران هشت کشور اسلامی در حال توسعه موسوم به دی ـ ۸ در تهران بار دیگر لزوم تقوست تشکلهای اسلامی را بیش از پیش مطرح می سازد . گروه دی – هشت متشکل از ایران ، ترکیه ، پاکستان ، مصر ، نیجریه ، مالزی ، اندونزی و بنگلادش در سال ۱۹۹۷ با درایت و به ابتکار نجم الدین اربکان نخست وزیر وقت ترکیه تاسیس شد . در اولین بیانیه ای که در سال ۱۹۹۷ در خصوص دی هشت منتشر شد تقویت موقعیت کشورهای اسلامی در اقتصاد جهانی بعنوان هدف اصلی دی – هشت عنوان شد . واقعیت این است که کشورهای اسلامی از پتانسیل های بسیاری زیادی برای گسترش مناسبات برخوردار هستند ، اما سهم شان در اقتصاد جهانی ناچیزاست . از سوی دیگر روند جهانی شدن چالش های جدیدی را در عرصه اقتصادی برای کشورهای اسلامی ایجاد کرده است که آنها به تنهایی قادر به مقابله با این چالش ها نیستند . از اینرو ضروت همکاری در چارچوب تشکلهای منسجم هر چه بیشتر احساس می شود . هشت کشور عضو گروه دی هشت در مجموع ۸۵۰ میلیون جمعیت جهان ، ۱۳ درصد منابع نفت ، ۲۸ درصد منابع گاز ، ۱۲ درصد منابع برق را به خود اختصاص داده اند . اما تنها ۷ درصد در مبادلات تجاری جهان را برعهده دارند . با توجه به امکانات موجود در کشورهای عضو گروه دی هشت ، مشخص است که ایجاد اراده برای همکاری های سازنده و نیز تغسیرات و اصلاحات در ساختارهای اقتصادی ، حذف قواعد زائد گمرکی و مشارکت دادن بیشتر به بخش خصوصی می تواند در توانمند شدن گروه دی هشت بسیار موثر باشد . در واقع مهمترین انتظار از نشست سران دی هشت نیز این بوده است که راهکارهای عملی برای تقویت همکاری اعضاء و مقابله مشترک با چالش های موجود ارایه دهد . در این راستا با انتقال ریاست گروه دی هشت از مصر به ایران انتظار می رود که در دوران ریاست ایران گروه دی هشت بتواند به بخشی از آروزهای جهان اسلنم جامه عمل بپوشاند . در این راستا ضرورت همکاری دی هشت با کمیته اقتصادی سازمان کنفرانس اسلامی موسوم به کمسک نیز هر چه بیشتر احساس می شود . از سوی دیگر باید گفت اگر چه گروه دی هشت بیشتر به همکاریهای اقتصادی اهمیت می دهد ، اما باید گفت که هر هشت کشور عضو با مخاطرات سیاسی مواجه هستند که لزوم همکاری مشترک را می طلبد . در این راستا بحران اشغال عراق ، مساله فلسطین و مشکلات افغانستان و بحرانهایی نظیر کشمیر از جمله مسایلی هستند که کشورهای دی هشت در خصوص آنها دیدگاه کم و بیش یکسانی داند و در این راستا می توانند از دی هشت بعنوان مبنایی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند .