نشست شورای وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه اخیراً در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزارشد . به گزارش ایرنا در این نشت روند همکاری اقتصادی و فرهنگی اعضاء و مصوبات قبلی شورای وزیران سازمان مورد بررسی قرار گرفت . سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه در ژو.ئن ۱۹۹۲ به ابتکار ترکیه و بمنظور همکاری اقتصادی تشکیل شد . برغم این با گذشت دوازده سال بنظر می رسد سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه نتوانسته به یک تشکل مهم اقتصادی منطقه ای تیدیل شود . بطوریکه اعضاء در نشستهای سازمان معمولاً در سطح پایین تری شرکت می کنند . چنانچه در نهمین اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه در باکو در ۳۱ اکتبر گذشته تنها گرجستان و جمهوری آذربایجان در سطح وزیران خارجه شرکت کرده بودند . در اجلاس اخیر باکو نیز غیر از وزیر خارجه جمهوری آذربایجان تنها وزیر امورخارجه گرجستان شرکت کرده است .در واقع تجربیات گذشته نشان داده است که سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه نتوانسته فراتر از انتشار بیانیه های توصیه آمیز قدم بر دارد . بنظر می رسد وجود اختلافات شدید میان اعضاء از جمله دلایل ناکارآمدی این سازمان باشد . چنانچه بعلت مناقشه قره باغ حتی ارمنستان با طرح مسایل امنیتی از اعزام هیات نمایندگی خود به اجلاس باکو خودداری کرده است . در عین حال رقابت مخرب میان برخی از اعضاء نظیر روسیه با ترکیه و ترکیه با یونان بر فعالیت این سازمان تاثیر منفی گذاشته است . بر این مجموعه باید تفاوت دیدگاههای امنیتی اعضاء ، تفاوت ساختارهای اقتصادی ، دخالت قدرتهای بیگانه از منطقه در امور این سازمان را افزود . بطوریکه نوعی جو بی اعتمادی بر همکاری یازده کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه حاکم است . در این راستا نیز کم و کیف حضور اعضاء در نشستهاسی سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه نشان می دهد که اغلب آنها اولویتی برای همکاری در چارچوب این سازمان قائل نیستند . این موضوع احتمال تزلزل سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه را مطرح می سازد . از اینرو بنظر می رسد برای حل این مشل اولویت دادن به همکاری در سطح منطقه ای و تاثیر ناپذیری از کشورهای منطقه از سیاستهای یکجانبه قدرتهای خارجی و نیز تعریف برابر از منافع اعضاء می تواند به تقویت سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه کمک کند . ضمن این که توجه این سازمان به طرحهای منطقه ای چه در چارچوب اعضاء و چه با کشورهای نزدیک منطقه می تواند موثرباشد . در این راستا توجه به طرح دالان شمال – جنوب و نیز طرح لوله انتقال گاز ایران به اروپا که تعدادی از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه نظیر ارمنستان ، گرجسنان و اوکراین را در بر می گیرد ، می تواند موثر باشد .