سرانجام پس از ماهها انکار اختلاف میان رئوف دنکتاش رهبر ترکهای قبرس یا مقامات ترکیه در مورد طرح وحدت کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل ، نهایتاً در حالیکه حدود دوهفته به موعد برگزاری همه پرسی در مورد طرح عنان در قبرس باقیمانده است ، اردوغان بشدت از سیاستهای دنکتاش انتقاد کرد . اردوغا ن در سفر خود به ژاپن و در مصاحیه با خبرنگاران تاکید کرد هدف دنکتاش از برگزاری تجمع و گردهمایی های ضد طرح عنان در ترکیه برای وی مشخص نیست ؟ اردوغان تاکید کرد جای اینگونه گردهمایی ها در قبرس است نه در ترکیه . وی بلافاصله به سوال خود پاسخ داد و تاکید کرد دنکتاش با استفاده از برخی از گروههای افراطی در ترکیه علیه طرح عنان تلاش می کند و این موضوع تاسف برانگیز است . بگفته نخست وزیر ترکیه کسانی که از طرح عنان مبنی برایجاد یک دولت فدرال متشکل از دو دولت محلی در قبرس انتقاد می کنند ، آنهایی هستند که در سی سال اخیر گامی برای حل مناقشه قبرس برنداشه اند . شاید دنکتاش که از سال ۱۹۸۳ رهبری بخش ترک نشین قبرس را بعهده دارد ، از جمله این افراد است . بطوریک کارشیاسان از سالها پیش وی را یکی از موانع وحدت دو بخش قبرس می دانستند و اظهارات اخیر اردوغان نیز نشاندهنده این موضوع است . واقعیت این است که طرح صلح عنان چنانچه برخی از مقامات ترکیه نیز اذعان کرده اند ، بهترین طرح در سی سال اخیر بوده است . این طرح که با چهار بار تغییر از سوی عنان ارایه شد ، در مقابسه با طرحهای قبلی از جمله طرح پطروس غالی دبیرکل پیشین سازمان ملل نکات مثبت فراوانی دارد. ترکیه در چانه زنی های مربوط یه این طرخ بویژه گفتگوهای چهار جانیه در سونیس موفق عمل کرد . بطوریکه بنوعی بخش ترک نشین قبرس بعنوان یک واحد سیاسی مورد قبول قرار رفت وقرار شد نیروهای ترکیه ویونان پس ازعضویت قبرس در اتحادیه روپا در اول می نیز در این منطقه تا چند سال بماتند . یونانیهای قبرس نیز شکایات خود را از ترکیه پس می گیرند و تابعیت چهل هزار ترکیه ای درقبرس پذبریته می شود . البته این طرخ برخی از خواسته های ترکیه از جمله مطابقت با قوانین اتحادیه اروپا را نداشت ، اما بسیاری ازخواسته ای طرف یونانی را نیز برآوره نساخت . با وجود این اشخاصی مثل دنکتاش با طرح واگذاری ۶۰ روستان به بخش یونانی نشین در این طرح و جابحایی ۶۰ هزار نفر با آن مخالفت کرده و سعی دراند که حمایت نظامیان ترکیه رابدست آورند و شاید از اینرو نیز ارتش ترکیه در اقدامی که خارج از خواست دولت بنظر می رسد ، با ناو اسکندروم چندین هزار نیروی تازه نفس را در بخش ترک نشین قبرس پیاده کرد . اما باید گفت اشخاصی ماند دئکتاش از این نگرانی دارند که با اجرای طرح عنان مجبور به ترک قدرت هستند و ازاینرو در مقابل طرح عنان که آخریی شانس وحدت دو بخش قبرس است ، قرار دارند . البته با توجه به مخالفت اکثریت مردم بخش یونانی نشین قبرس با طرح عنان و همچنین مخالفت پاپا دوپولوس رهبر این بخش با طرح عنان احتمال جواب منفی مردم بخش یونانی نشین به طرح عنان در ۲۴ آویل جاری است . اما باید گفت شکست طرح عنان بمعنای آرامش کسانی مثل دنکتاش نخواهد بود . چرا که با گذشت سی سال از جدایی دو بخش قبرس نسل جدیدی دربخش ترک نشین در حال شکل گیری است که با دیرگاههای افراطی دنکتاش مواقفق تسیتند و دیر و یا زود وی را مجیور به کناره گیری خواهند کرد .