نینو بورژانادزه رئیس جمهوری موقت گرجستان بتازگی با اصلان آباشیدزه رهبر منطقه آجاریا در مورد مناسبات باتومی با دولت مرکزی تفلیس گفتگو کند . این اولین سفر بورژانادزه به باتومی پی از انتخاب شدن بعنوان رئیس جمهوری موفت گرجستان است . از میان مناطق خودمختار گرجستان شامل آجاریا ، آبخازیا و اوسیتیای جنوبی ، آجاریا تنها منطقه ای است اعلام استقلال نکرده است . اما مناسبات آجاریا با دولت مرکزی تفلیس پس از استعقای ادوارد شواردنادزه رئیس جمهوری گرجستان و روی کارآمدن رهبران جنبش ملی گرایان و جبهه دموکراتیک به تیرگی گراییده است بطوریکه در حال حاضر مرز آجاریا با گرجستان بسته شده است . در چنین شرایطی احیاء مناسبات آجاریا و تفلیس بشکل طبیعی مهمترین هدف سفر بورژانادزه به آجاریا است . اصلان آباشیدره روی کارآمدن بورژانادزه را نوعی کودتا و فعالیت پارلمان کنونی گرجستان را مغایر با قانون اساسی گرجستان می داند . از اینرو نیز آجاریا اعلام کرده است که انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام چهارم ژانویه و انتخابات پارلمانی ۲۵ ژانویه را تحریم خواهد کرد .در چنین شرایطی بورژانادزه تلاش دارد احتمالاً با دادن وعده هایی در مورد ارتقاء جایگاه کنونی آجاریا در قانون اساسی و نیز تضمین جایگاه قابل توجه حزب احیاء آباشیدزه در پارلمان آتی ، وی را از ادامه ایده تحریم انتخابات منصرف سازد . مقامات گرجستان بخوبی می دانند که عدم شرکت آجاریا در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در واقع زمینه مساعدی را فراهم خواهد ساخت تا پس از مدتی با تحریک روسیه ، این منطقه نیز جدایی خود را از گرجستان اعلام کند و این موضوع می تواند پیامدهای بسیار منفی برای رهبران جدید گرجستان که خود را منادی احیاء تمامیت ارضی گرجستان عنوان می کنند ، باشد . از سوی دیگر تاثیر گذاری بر کم و کیف مناسبات روسیه و آجلریا نیز یکی از اهداف سفر بورژانادزه به باتومی است .پس از دیدار اماه گذشته وزیر امورخارجه روسبه از آجاریا و سفر اخیر آباشیدزه به مسکو ، مساله کمک های مالی و اقتصادی روسیه به آجاریا و نیز پیش بینی تسهیلات در زمینه اعطاء روادید به اتباع آجاریا مطرح شد . این در شرایطی است روسیه از سال ۲۰۰۰ در خصوص اعطاء روادید به اتباع گرجستان قوانین سخت گیرانه ای را جاری ساخته است . بورژانادزه امیدوار است تا در این سفر آباشیدزه را مجاب سازد که در مناسبات با روسیه منافع ملی گرجستان را مدنظر داشته باشد و در مساله لزوم تخلیه پایگاههای روسیه تا سه سال آینده از جمله تخلیه پایگاه باتومی در مرکز آجاریا جانب گرجستان را بگیرد . اما اینکه رهبر آجاریا تا چه حد خواسته های تفلیس را بر آورده سازد ، موضوعی است که گذشت زمان آن را بخوبی نشان خواهد داد . اما بنظر می رسد کم و کیف مناسبات آجاریا با تفلیس در ماههای آینده با نوع مناسبات گرجستان و روسیه گره خواهد خورد. از اینرو نیز همزمان باتشدید اختلافات روسیه و گرجستان بویژه در مورد مساله پایگاهها و رژیم ویزا و دخالت های امریکا در این خصوص ، آباشیدزه چند روز قبل از سفر بورژاندزه با دیکتارتور خواندن رهبران جدید گرجستان از جمله میخائیل ساکا شویلی تاکید کرد که آنها به سرنوشتی بدتر از شواردنادزه دچار خواهند شد .