دراظهاراتی بی سابقه نیکولای دودئو وزیر امورخارجه مولداوی تاکید کرد،مولداوی به ثمربخش بودن پیمان گوام اعتمادی ندارد.به گزارش خبرگزاری میدیاپرس وزیرامورخارجه مولداوی بتازگی دریک کنفرانس خبری گفت ،مولداوی همواره برجنبه اقتصادی پیمان گوام تاکید دارد،اما مشاهده می شود که امور گوام برپایه خاصی استوارنیست . آقای دودئو در تشریح این موضوع فاش ساخت ، پیمان گوام براثر سیاست های امریکا درحال تبدیل شدن به یک ساختار نظامی بعنوان بازوی اجرایی سیاست های امریکا درمنطقه است . مولداوی درسال ۱۹۹۷ بهمراه اوکراین ، گرجستان و جمهوری آذربایجان پیمان گوام را بمنظور همکاریهای اقتصادی تاسیس کردند. اظهارات وزیراورخارجه مولداوی بخشی از واقعیات پیمان غربگرای گوام است که طی سالهای اخیربرخی ازاعضاء سعی درکتمان آنها داشته اند. واقعیت این است که چهار کشور موسس گوام کوشیدند با تاسیس این پیمان کوشیدند از یک سو وابستگی خود رابه روسیه کاهش دهند و ازسوی دیگر برای حل مشکلات عدیده خود ، کمک های مالی و اقتصادی ازکشورهای غربی بویژه امریکا کمک دریافت کنند. اما طی شش سال اخیر پیمان گوام عملا در مقابل جامعه کشورهای مشترک المنافع قرارگرفته و از اینرو با واکنش منفی روسیه مواجه شده است .ازسوی دیگر کشورهای غربی بویژه امریکا نیز بجای کمک اقتصادی به اعضای گوام کوشیدند بانظامی کردن این پیمان ازآن بعنوان ابزار سیاست های توسعه طلبانه خود استفاده کنند.دراین راستا آمریکا دراجلاس اخیرسران گوام در یالتا حدود پنجاه میلیون دلار بمنظور نظامی کردن گوام دراختیار اعضای این پیمان قراردارد. مقامات آمریکایی تاکید کردند انتظار خاصی از پیمان گوام دارند. دراین راستا هفته گذشته رزمایش کشورهای عضو گوام در باکو برگزار شد. درچنین شرایطی است که وزیرامور خارجه مولداوی درتایید اظهارات چندی پیش رئیس جمهور روسیه ، درباره تبدیل شدن گوام به بازیچه ای در راستای سیاست های امریکا هدار داده است . اظهارات آقای
دودئو حاکی ازآن است که فشارهای امریکابه اعضای گوام برای نظامی کردن
بیشتراین پیمان موثر نبوده است .درواقع به خاطر ناکارآمدی گوام ازبکستان در ژوئن سال ۲۰۰۱ ازاین پیمان خارج شد وتنها به دلیل فشارهای امریکا همکاری محدودی با این پیمان دارد . این موضوع بهمراه اظهارات اخیر وزیر امورخارجه مولداوی دلایل روشنی مبنی بر احتمال فروپاشی پیمان گوام است .
بخصوص که دراجلاس اخیر سران گوام دریالتا رهبران ازبکستان و مولداوی بخاطر
بی اعتمادی به کارآیی گوام و رئیس جمهورآذربایجان به دلیل بیماری ، حضور
نداشتند.