دکتر احمد کاظمی در همایش علمی «سیونیک در بستر تاریخ، اهمیت راهبردی و دورنمای همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری» تأکید کرد: پیگیری فتنه دالان تورانی ناتو که با هدف جلوگیری از‌گذار به نظم نوین منطقه‌ای و بین‌المللی است، اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی سیونیک (سیسگان تاریخی) را بشدت افزایش داده است.
وی با تشریح ویژگی‌های‌گذار به نظم نوین جهانی از جمله انتقال مراکز قدرت از غرب به شرق با محوریت آسیا افزود: بسیاری از نظریه پردازان غربی نظیر جان مرشایمر با تأکید بر افول آمریکا، معتقدند که ورود به نظم نوین جهانی از سال ۲۰۱۷ با محوریت نقش آفرینی چین، روسیه، ایران و هند آغاز شده است.
دکتر کاظمی با اشاره به پیمان‌های شانگ‌های و بریکس و با تأکید بر اینکه نظم نوین جهانی، چند قطبی و عمدتاً بر پایه اقتصاد‌های نوظهور است، افزود: به همین دلیل‌اندیشکده‌های غربی معتقدند برای جلوگیری از این نظم جدید، در کنار اقدامات سیاسی، امنیتی، روانی و حتی نظامی، باید ضربات اقتصادی به کشور‌های مؤثر در‌گذار به نظم نوین جهانی وارد ساخت.
این استاد دانشگاه در ادامه تأکید کرد که دقیقاً از همین نقطه است که طراحی فتنه ژئوپلیتیکی دالان تورانی ناتو در کانون توجه ناتو با محوریت انگلستان و رژیم رو به افول صهیونیستی قرار گرفت و باکو و آنکارا کارگزار اجرای آن شدند.
وی افزود: دالان تورانی ناتو قرار است در کنار توسعه ناتو، ترویج‌ایده انگلیسی دویست ساله پان تورانیسم در هارتلند قفقاز و آسیای مرکزی، در حوزه معادلات راهبردی ترانزیتی و انرژی، ضربات متعددی به طرح‌های همکاری چین، روسیه، ایران و هند وارد سازد تا از نقش آن‌ها در نظم نوین جهانی که نظمی اقتصاد محور هست، بکاهد.
بگفته وی، جنگ دوم قراباغ (۲۰۲۰) به عنوان یک پروژه در چنین بستری طراحی شد و در واقع بخشی از پازل مجموعه اقدامات غرب از جمله جنگ اوکراین، تنش زایی در دریای جنوبی چین و بحران افغانستان است.
دکتر کاظمی با تأکید بر اینکه غرب با بستن مسیر ترانزیتی شمالی چین و روسیه از طریق جنگ اوکراین و طراحی کریدور عرب مد، به دنبال اخلال در طرح راهبردی کمربند -جاده و کریدور شمال – جنوب هست، افزود: آن‌ها تلاش دارند که ارتباط چین با اروپا از طریق دالان تورانی ناتو کانالیزه و تحدید (محدود) شود تا از یک سو بتوانند بر میزان مبادلات چین با اروپا کنترل و نظارت داشته باشند و از سوی دیگر از طریق این دالان تورانی، زمینه ناآرامی‌های قومی در استان اویغور نشین سین کیانگ چین را فراهم سازند، شبیه فتنه‌ای که برای ایران و روسیه هم طراحی کرده‌اند.
وی افزود در چنین بستری است که استان تاریخی سیونیک در جنوب ارمنستان اهمیت مضاعفی پیدا کرده است چرا که از نظر ناتو وبا محوریت انگلستان و رژیم صهیونیستی پیش شرط تحقق دالان تورانی ناتو، تجزیه جنوب ارمنستان برای اتصال سرزمینی بلامانع باصطلاح جهان ترک است. از سوی دیگر سیونیک نقش راهبردی و موازنه ساز در دالان شمال جنوب و کریدور خلیج فارس – دریای سیاه دارد.
این پژوهشگر ارشد مسائل اوراسیا با اشاره به برخی از اشتباهات روسیه در قفقاز، افزود با توجه به ابعاد این فتنه ژئوپلیتیکی، فرصتی برای اشتباه در منطقه وجود ندارد. از اینرو نیز عزم ایران برای جلوگیری از تغییرات مرزی و ژئوپلیتیکی در منطقه خلال ناپذیر است.
گفتنی است همایش علمی «سیونیک در بستر تاریخ، اهمیت راهبردی و دورنمای همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری» روز چهارشنبه ۲۹ شهریور با حضور تعدادی از پژوهشگران و اساتید دانشگاه از ایران و همچنین آکادمی ملی علوم ارمنستان در قاپان مرکز استان سیونیک و به ابتکار شهرداری این شهر و سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در قاپان برگزار شد.


متن چکیده مقاله دکتر احمد کاظمی در این همایش علمی:

«فتنه دالان تورانی ناتو در بستر‌گذار به نظم نوین جهانی و جایگاه سیونیک در آن»

وقوع پروژه جنگ دوم قراباغ (۲۰۲۰) که در اثنای آن و پس از جنگ، طرح اشغال استان سیونیک توسط باکو پیگیری می‌شود، همزمان با گشایش نمایندگی باصطلاح جمهوری خود خوانده ترک زنگزور (سیونیک) در آنکارا، نشان داد که باکو و آنکارا برای اشغال جنوب ارمنستان طرح دراز مدتی را پیگیری می‌کنند. از منظر رئالیستی باکو و آنکارا توان «طراحی، پیگیری و اجرای »این طرح توسعه طلبانه را ندارند، بلکه این طرح بخشی از یک طرح گسترده «دالان تورانی ناتو» (اتصال ارضی بلامانع ترکیه به سین کیانگ چین و ایجاد باصطلاح جهان ترک بر بستر پان تورانیسم انگلیسی) است که در اتاق فکر‌های ناتو با محوریت انگلستان و همچنین رژیم صهیونیستی طراحی و باکو و آنکارا به عنوان کارگزار آن تعریف شده‌اند. سؤال اصلی مقاله این است که هدف اصلی دالان تورانی ناتو چیست و استان سیونیک از این منظر چه اهمیتی دارد؟ یافته‌های مقاله با استفاده از چارچوب نظری ژئوپلیتیک تهاجمی با کاربست روش توصیفی – تحلیلی، حاکی از آن است که دالان تورانی ناتو بعنوان یک فتنه ژئوپلیتیکی، اهداف متعددی را علیه ایران، روسیه، چین، هند و ارمنستان دنبال می‌کند. مهمترین هدف این طرح بلند پروازانه، جلوگیری از‌گذار به نظم نوین منطقه‌ای و جهانی از طریق تقطیع یا تحدید طرح‌های بین‌المللی ترانزیتی و انتقال انرژی است. از آنجا که مهمترین مشخصه نظم نوین جهانی که از دید جان مرشایمر از سال ۲۰۱۷ آغاز شده، اقتصاد‌های نوظهور بر پایه نظام چند قطبی است، ناتو یا محوریت لندن‌امیدوار است از این طریق با ضربه زدن به این کشور‌ها در حوزه‌های اقتصادی ترانزیتی و انرژی، بتواند در‌گذار به نظم نوین با محوریت آن‌ها مانع ایجاد کند. از این منظر، استان تاریخی سیونیک اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند؛ چرا که از یک سو بدون تجزیه آن، امکان اتصال سرزمینی دالان تورانی ناتو و تحقق‌ایده انگلیسی پان تورانیسم بعنوان محرکه تغییرات ژئوپلیتیکی وجود ندارد؛ از سوی دیگر استان سیونیک به عنوان شاهراه تاریخی، در کانون مسیر غیرترکی کریدور شمال و جنوب و همچنین کریدور خلیج فارس – دریای سیاه قرار دارد که با داشتن منطقه ویژه مگری و همسایگی با منطقه آزاد ارس، نقش مهمی در تبادلات ایران با ارمنستان و اتحادیه اوراسیا دارد و تجزیه یا تضعیف حاکمیت ارمنستان بر سیونیک به عنوان یک تنفس گاه ژئوپلیتیکی، آرزوی تاریخی ملی گرایان ترک برای زوال ارمنستان را محقق می‌سازد.

گالری تصاویر