در این برنامه تاکید شد که ترکیه در نقش کارگزار ناتو، تلاش دارد طرح غرب برای مهار ایران، روسیه و چین را اجرایی نماید تا مانع از شکل گیری نظم نوین منطقه ای گردد. در کانون این طرح ، دالان تورانی ناتو قرار دارد که در آن ضربه زدن به معادلات و طرح های ترانزیتی و انرژی سه کشور در منطقه، گسترش ناتو به دریای کاسپین و آسیای مرکزی، ترویج قوم گرایی تورانی –انگلیسی هدف گذاری شده است .

استفاده ابزاری آنکارا از آب در راستای رویکرد هیدروهژمون و تحرکات داخلی و خارجی ترکیه در این خصوص از جمله سد سازی در افغانستان وآسیای مرکزی، مغایرت سدسازیهای بی رویه آنکارا با قواعد لازم الاجرای حقوق بین الملل، تبعات حقوق بشری سد سازیها بر روی رودخانه های مشترک ارس ، دجله و فرات از جمله محورهای دیگر این برنامه بود.