جنس تحولات قفقاز بویژه تحولاتی که از سال ۲۰۱۸ شروع شد و با جنگ قراباغ ۲۰۲۰ تشدید شد، چگونه است؟
این مهمترین سوالی است که پاسخ به آن می تواند بسیاری از ابهامات در خصوص فرایندهای کنونی ضد ایرانی در قفقاز را پاسخ دهد .
جنگ دوم قراباغ (۲۰۲۰) به عنوان پروژه ناتو با محوریت انگلستان و با بازیگری رژیم صهیونیستی و کارگزاری ترکیه و جمهوری آذربایجان، پوششی برای اجرای تکانه تاریخی ضد ایرانی چهارم در قفقاز است .
در کانون اهداف محوری این تکانه، اجرای دالان تورانی ناتو به منظور ایجاد ضربات ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچرال به ایران ، روسیه و چین قراردارد.
این تکانه در کنار اهداف محوری ایران زدایی و شیعه ستیزی در قفقاز، اهدافی در چهار حوزه گسترش ناتو، ترویج پان تورانیسم، تغییر معادلات انرژی و مباحث ترانزیتی علیه ایران، روسیه و چین پیگیری می کند .
طی دو قرن اخیر سه تکانه تاریخی علیه ایران در قفقاز توسط قدرتهای بزرگ اجرا شده است که صدمات جبران ناپذیری به ایران وارد ساخته است.
تحولات جاری قفقاز، تلاش سازماندهی شده دشمنان با محوریت انگلستان برای اجرای تکانه تاریخی ضدایرانی چهارم است؛ بمنظور جلوگیری از این فتنه، همه ایرانیان باید به تحولات جاری قفقاز حساس باشند.
سه تکانه تاریخی ضد ایرانی در قفقاز در دویست اخیر کدامند؟ و چه پیامدهای علیه ایران ایجاد کردند؟ تکانه چهارم چه ویژگی هایی دارد؟
برای مشاهده پاسخ این سوالات، و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تکانه های تاریخی ضد ایرانی در قفقاز ویدئوی زیر را مشاهده فرمائید: