ترکیه در حال احداث دهها سد بر روی «رودخانه بین المللی ارس» است. برخی از این سدها مانند سد «کاراکورت» افتتاح و به کاهش آب ارس منجر شده است و برخی نیز مانند سدهای «سویلمز، نارین قلعه و قارص» در حال احداث است.
سد سازی های ترکیه چه تبعاتی در آینده نه چندان دور متوجه ایران و مناطق آذری نشین ایران خواهد کرد؟
سدسازی های ترکیه در رودخانه مشترک ارس، از منظر حقوق بین الملل بشر، حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق اقلیت ها چگونه است؟ و چه قواعد لازم الاجرایی را نقض می کند؟
چرا «خاندان علی اف» علیرغم صدمات سدسازیهای ترکیه بر مردم جمهوری آذربایجان، در قبال آنکارا موضع سکوت گرفته و همزمان به انحراف مسیر رودخانه های فرعی سرازیر شونده به ارس دست زده است؟
سدسازیهای ترکیه چگونه می تواند به «تروریسم آبی» علیه ایران بینجامد؟
چرا ترکیه اخبار مربوط به سدسازیهای خود، روی رودخانه ارس را سانسور می کند؟ و چرا ایرانیان باید به سدسازیهای ترکیه حساس باشند؟
ارتباط دالان تورانی ناتو (کریدور جعلی زنگزور) با سدسازیهای ترکیه چیست؟