ارامنه بزرگترین اقلیت مذهبی غیرمسلمان در ترکیه محسوب می شوند . حقوق بین الملل اقلیتها ، بر صیانت و ارتقاء حقوق اقلیت ها از جمله حقوق مذهبی، زبانی ، فرهنگی، تاریخی ،اقتصادی، حق تماس و حق مشارکت موثر و مقابله با همه وجوه نفرت پراکنی علیه آنها تاکید می کند. در این موشن گرافیک ، وضعیت ارامنه ترکیه از وجوه حقوقی مذکور بررسی شده است .