در این موشن گرافیک به عوامل پاکسازی قومی قراباغ از ارامنه بومی از جمله فتنه کلان انگلیس در منطقه ، تاثیر سیاست های قفقازی اشتباه مسکو ، نقش امتیازات انرژی باکو به بازیگران در این خصوص و همچنین طرح ریزی تغییرات دموگرافیک در قراباغ در راستای راهبرد نئوعثمانی _صهیونیستی پرداخته شده است .