در این موشن گرافیک، با اشاره به رویکردهای ضد ایرانی خاندان علی اف در عرصه های مختلف، به بررسی چرایی و تبعات جنگ سوم قراباغ بر تشدید رویکرد باکو در شیعه ستیزی و همچنین تقویت نفوذ سرطانی رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان و همچنین علل مقایسه الهام علی اف با صدام حسین توسط مایکل روبین پژوهشگر امریکایی پرداخته شده است.