پژوهش «الگوی مطلوب همکاری رسانه‌ای ایران و چین» در اسفند ۱۴۰۲ توسط پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صداوسیما منتشر شد.

در این پژوهش، پس از تبیین عوامل و متغیرهای موثر در همگرایی و واگرایی ایران و چین در حوزه های سیاسی، اقتصادی، ترانزیتی، انرژی، دفاعی، فرهنگی، دینی و رسانه ای، آسیب‌شناسی دیپلماسی عمومی دو کشور؛ بررسی سپهر رسانه‌ای دولتی و غیردولتی و ذائقه مصرف رسانه ای در چین، تشریح اصول و قوانین رسانه ای چین؛ الگوی مطلوب همکاری رسانه ای دو کشور ارایه شده است.

پژوهش «الگوی مطلوب همکاری رسانه‌ای ایران و چین» با کاربست روش مصاحبه و مطالعات کتابخانه ای توسط دکتر احمد کاظمی و فریبا آنی نگاشته شده است.