رئیس دانشگاه تبریز درحکمی دکتر احمد کاظمی را به عنوان عضو شورای راهبردی اندیشکده قفقاز، آناتولی و آسیای میانه منصوب کرد.
دکتر صفر نصراله زاده رئیس دانشگاه تبریز به پیشنهاد رئیس موسسه تحقیقاتی، قفقاز، آناتولی و آسیای میانه، دکتر احمد کاظمی را به عضویت شورای راهبردی این اندیشکده منصوب کرد.
ترویج و ارتقاء مطالعات علمی و دانشگاهی در حوزه قفقاز، آسیای میانه و آناتولی از مهمترین اهداف اندیشکده مذکور می باشد.
«امنیت در قفقاز جنوبی» ، «پان ترکیسم و پان آذریسم» از جمله کتاب های دکتر کاظمی در حوزه مطالعات قفقاز می باشند.