همایش «بحران غزه ۲۰۲۳ از منظر حقوق بین الملل»

زمان: چهارشنبه ۳ آبان ساعت ۹:۳۰

مکان: سوهانک، واحد تهران مرکزی، سالن دانشکده هنر